Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Inspekce památková (cultural heritage inspection)

I.p. je dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči specializovaným kontrolním orgánem zřizovaným Ministerstvem kultury ČR v oboru státní památkové péče. Hlavním posláním i.p. je vykonávat ústřední dozor nad dodržováním památkového zákona. Předmětem ústředního dozoru jsou především činnosti spojené s ochranou a obnovou kulturních památek (→ památka kulturní).

Konkrétní úkoly i.p. upravuje § 27 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Mezi hlavní úkoly patří dozor nad komplexní péčí o kulturní památky a systematické kontroly výkonu státní správy na úseku památkové péče na krajských úřadech a Magistrátu hlavního města Prahy. Dále vykonává dozor nad dodržováním rozhodnutí orgánů státní památkové péče a dozor nad tím, jak vlastníci památek dodržují tato rozhodnutí, rozbor stavu státní památkové péče a návrhy opatření k jejímu prohloubení. I.p. je zmocněna navrhovat příslušným orgánům státní památkové péče opatření k odstranění zjištěných nedostatků a dozírat na jejich plnění. Může také uložit pokutu příslušnému orgánu státní památkové péče, pokud zjistí nedostatky v péči o kulturní památky a pokud tento orgán zjištěné nedostatky neopravil. I.p. spolupracuje při plnění svých úkolů s orgány státní památkové péče a ostatními správními úřady, kontrolními orgány, kraji, obcemi, Národním památkovým ústavem, Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky a dalšími subjekty a opírá se o jejich pomoc. Vnější výkon kontroly i.p. se řídí zákonem č. 552/1992 Sb., o státní kontrole.

Z řad pracovníků památkové inspekce má každý kraj v České republice přiřazeného územního garanta, pro Hlavní město Praha je to Mgr. Kateřina Vítová. Úřadovnu má i.p. v Praze 6, K Starému Bubenči 569/4.

Veronika Šimková 30.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Vedee, Zofka777