Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Inscenizace (demonstration)

Pojem i. lze chápat jako 1. tématicky laděné a komerčně motivované, tj. záměrné předvádění jevů (v kulturní oblasti např. nejrůznějších činností , tradic) či realizace slavností či tématických akcí, které jsou žádány ze strany poptávky; dále jako 2. záměrné předvádění takových jevů, které v rámci procesu animace zvyšují atraktivitu a tím i návštěvnost určitého prostoru, např. i. skutečné historické bitvy, i. středověkých soubojů osobami v dobových kostýmech apod.; jako 3. narušení přirozeného průběhu některých tradičních činností či slavností v důsledku intenzivního cestovního ruchu, které ale není primárně zamýšleno či uvažováno. V klasickém významu je pojem využíván v oblasti divadelnictví, tj. jako 4. nové nastudování divadelní hry. Viz i → tradice, → animace.

Kromě posledního významu je tedy v obecné rovině pojem i. chápán jako spíše negativní kulturní jev či efekt ovlivňující antropogenní prostředí destinace, tj. jako jakési „divadlo pro návštěvníky“ vytržené z časoprostorových souvislostí i z reálného světa a života rezidentů. Naproti tomu ale může i. (a folklorizace jako jedna z jejích forem) vést i k posílení lokální identity, a to z hlediska uvědomění si vlastní kulturní specifičnosti, tj. může v dané destinaci působit i pozitivně na zachování místní kultury (→ kultura lokální) a místních tradic.

Zelenka, Pásková definují pojem i. v oblasti cestovního ruchu jako „komerčně motivované předvádění tradic a obyčejů akčním způsobem zpravidla ve smyslu vžitých představ návštěvníků o kultuře daného etnika“.

S projevy i. se lze nejčastěji setkat v areálech hradů, zámků či skanzenů a v objektech lidové architektury. Nejčastěji jde o výjevy z tradičního života lidí (tj. provozování tradičních řemesel, výroba typických pokrmů, provoz středověké krčmy, výroba typických produktů či výzdoby) a o spojení s folklorem, tradicemi a v minulosti dodržovanými zvyky (vynášení Smrtky, velikonoční a vánoční zvyky, masopustní zábava, apod.). Viz i → folklor, → architektura lidová.

Vnímání, resp. i vyhledávání i. návštěvníky destinace může být velmi různé a souvisí s jejich preferencemi. Osoby, které upřednostňují přirozenost, nepříliš změněnou krajinu a autenticitu památek dají velmi pravděpodobně přednost atraktivitám bez inscenizovaných akcí. Jiné osoby, které preferují akci a nevadí jim případná mírná přehnanost, umělost, vtíravost a nucenost i., budou spíše takovéto záležitosti vyhledávat.

Pojem i. lze vykládat též jako určitý protipól pojmu autenticita. Srovnej dále i pojmy → znečištění turistické, → folklorizace, → historizace, → pseudopamátka, → autenticita.

L:
PÁSKOVÁ, Martina, ZELENKA, Josef: Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002, 448 s.

Eva Heřmanová 18.2.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777