Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Inovace (inovation)

(z lat. innovare = obnovovat)

Pojem i. znamená pozitivní i negativní kvantitativní či kvalitativní posun prvků ekonomického organismu nebo vztahů mezi nimi (Veber). Je to tedy jakákoli novinka prvně zaváděná na trh. Hlavním zdrojem i. je výzkum a vývoj, jehož výsledky však musí být realizovány, využity a uvedeny na trh. V současném globalizovaném světě, který je založen na stále nových technologiích, je i. základem pro dosažení konkurenční výhody na trhu.

Inovacemi se jako první systematicky zabýval v rámci své teorie podnikatele Josef Alois Schumpeter. Podle něj jsou i. jakýmkoli prvním zavedením nového výrobku, suroviny, technologického postupu, ale i metod prodeje na trh či objevení nových trhů a výrobních zdrojů. Vše zmíněné je výsledkem implementace invence, která znamená změnu ve struktuře vědění a je přirozeným důsledkem lidského myšlení. Naopak vše, co inovaci napodobuje, nazýval imitací. Za základní motiv i. považoval dosažení podnikatelského zisku a i. pak považoval za podstatu ekonomického rozvoje a hospodaření.

Z českých vědců se i. věnoval František Valenta, který provedl v šedesátých letech klasifikaci i. dle řádu změny a v roce 2001 ji aktualizoval. Tato klasifikace dělí i. na přírůstkové (i. 3. až 6. řádu) a radikální (i. 7. až 9. řádu). I. třetího řádu je prostá kvantitativní změna, vyšší kvalitativní změnou je i. pátého řádu, kdy dochází ke změně funkcí. Nejvyšším řádem je i. devátého řádu, kdy dochází k zavedení zcela nového principu – nového kmene technologií.

Obecně lze i. členit na technické (produktové, materiálové, technologické) a netechnické (procesní, marketingové, organizační, manažerské).

Inovace produktová je zavedení nových nebo významně inovovaných výrobků a služeb na trh. Jedná se zpravidla o nejvýznamnější i. z hlediska společnosti a jejího postavení na trhu, které se zaměřují na vyšší stupeň požadavků a potřeb uživatelů nebo na nové trhy.

Inovace materiálová je zavedení nového materiálu do výroby, jehož novou kvalitu lze spatřovat v nových mechanických vlastnostech, ekologická nezávadnost, nižší cena apod.

Inovace technologická představuje nové technologické výrobní postupy, které jsou založeny zpravidla na výzkumu a které umožňují jednak uspokojit poptávku po vysoké kvalitě a spolehlivosti a zároveň snižovat výrobní náklady.

Inovace procesní znamená zavedení nových či inovovaných procesů nebo dodavatelských metod, např. nový software, zařízení atd. Může vést ke snížení nákladů, zlepšení pracovních podmínek či zlepšení životního prostředí.

Inovace marketingová je zavedením nové marketingové metody jako součásti nové strategie či koncepce, která nebyla společností dříve využívána, může se jednat např. o nový → design společnosti, produktu, využití nových marketingových nástrojů apod.

Inovace organizační je zavedení nové organizační metody, změna organizace pracovních míst, změna v externích vztazích nebo změna v podnikatelské strategii.

Inovace manažerská představuje zavedení nových způsobů řízení, hodnocení, motivačních prvků apod.

Heřman v kontextu průmyslové produkce chápe i. jako "proces provádění neustálých změn (v technickém řešení výrobků, v technologiích jejich výroby, v použitých materiálech atd.)" jež směřuje ke zvýšení konkurenceschopnosti vyráběného produktu. Takovéto "inovace mohou být výsledkem výzkumné činnosti, výsledkem nákupu know-how nebo licence, výsledkem určité podnikatelské aktivity (investování do nového výrobního nebo jiného zařízení, organizační opatření, využití informačních technologií atd.) nebo jiných opatření či činností (sociálních aktivit, vzdělávání, aktivit ve zdravotní péči apod)."

Pojem i. úzce souvisí s kreativitou (→ kreativita) a → umění a → kultura jsou často považovány za její hlavní podněty, z čehož vyplývá, že tedy mohou být považovány i za akcelerátory ekonomických změn. Tuto skutečnost potvrzuje i velký zájem o toto téma v celé Evropě, v roce 2009 byl např. vyhlášen Evropský rok tvořivosti a inovací, který byl zahájen v Praze během českého předsednictví Evropské unie, a jehož cílem bylo propojení oblasti i. v umění a ve vědě a technologiích.

Za opak pojmu i. lze považovat pojmy rutina či zastarávání.

L: SYNEK, Miloslav a kol.: Manažerská ekonomika. Praha : Grada, 2007. 452 s.; VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009. 734 s.; HEŘMAN, Jan. Průmyslové inovace. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze : Oeconomica, 2008, s. 15-22, 259 s.

Eva Rabasová 1.5.2012, Eva Heřmanová 9.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Eva, Joe Angrešt, Zofka777