Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Hodnota památky

Pojem h.p. lze obecně vykládat v několika různých významech, a to jednak 1. v závislosti na jejím objektivním vnímání, potenciální měřitelnosti a existenci metod oceňování takovéto relativně vyčíslitelné hodnoty, jednak 2. v závislosti na možném subjektivním hodnocení daného artefaktu či stavby, subjektivně deklarované hodnotě; u některých nejvýznamnějších památek se lze běžně setkat i 3. s tvrzením o jejich nevyčíslitelné hodnotě, a to zejména v souvislosti s jejich unikátností v kontextu jejich hodnoty duchovní, revoluční, historické, umělecké, vědecké či technické. V dalším významu lze h.p. chápat jakožto 4. její funkční hodnotu spočívající v jejím společenském uplatnění. Dále viz i → památka, → vnímání, → animace.

Objektivně měřitelná, tj. přímá h.p. souvisí s její autentickou hmotnou realizací (tvorbou, výrobou, stavbou) a zahrnuje zejména hodnotu estetickou, hodnotu uměleckou a hodnotu finanční v podobě vynaložených nákladů (viz i → oceňování statků kulturních).

Relativně subjektivní, tj. nepřímá h.p. vzniká na základě vztahu této památky k jejímu okolí, tj. památka nabývá určitou hodnotu svým vztahem k vnějším skutečnostem. Tato hodnota může mít podobu historicko-dokumentární, unikátně-monumentální, podobu památky jakožto autentického, autorizovaného lidského díla (dílo samo o sobě, existující a vzniklé z určitého důvodu), podobu emocionální či podobu hodnoty, která vzniká v důsledku stáří dané památky (viz i → starožitnost).

Pojem h.p. lze kromě kritéria vyčíslitelnosti a kritéria funkčnosti vydefinovat i na základě možnosti defragmentace tohoto pojmu na dílčí, lépe podchytitelné podoblasti. Jedná se o 5. kulturně historickou hodnotu památky (též památkovou hodnotu jednotlivých objektů představující souhrn hodnot uměleckých, umělecko–řemeslných, stáří památky a historické souvislosti, s nimiž je daná památka spojena), dále o 6. fyzický (technický) stav památky (tj. míru (ne)poškození a odlišení poškození povrchového, statického či strukturálního) a dále o 7. místotvornou (urbanistickou) hodnotu památky (tj. zejména estetickou hodnotu a kvalitu interakce památky s krajinným či urbánním prostředím, tzn. míru významnosti, dominantnosti, symboličnosti či exponovanosti její polohy a její vizuálně-emocionální dopady na okolí).

V rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a v rámci zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty ve znění pozdějších předpisů je 8. "oficiální" hodnota kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty odvozována na základě vyjádření znalce, tj. na základě jejich odborného posouzení z hlediska stáří, původu, autorského určení, materiálu, techniky zhotovení a stavu zachování. V souvislosti s tím je určována cena, jež odpovídá charakteru, kvalitě a stavu zachování daného artefaktu (viz i → cena v umění).

Související pojmy: → hodnota památková

Eva Heřmanová 9.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777