Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Hodnota mimořádná universální (outstanding universal value)

Pojem m.u.h. ve spojitosti s určitým statkem vyjadřuje jeho mimořádný kulturní a/nebo přírodní význam, který se dotýká lidstva jako takového a který široce přesahuje národní hranice. Je to hodnota celosvětově zajímavá, unikátní a přínosná, a to jak pro současné, tak i pro budoucí generace lidstva jako celku (Kučová).

Pojem m.u.h. je definován Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (viz i zákon č. 159/1991 Sb.) a je klíčovým pojmem pro odůvodnění zápisu daného statku na Seznam světového dědictví. Jako nástroj objektivizace m.u.h. slouží deset kritérií uvedených v § 77 aktuální verze Operačních směrnic z roku 2008, přičemž pro nominaci a zápis na Seznam musí daný statek splňovat alespoň jedno z těchto kritérií. Na základě vyhodnocení změn m.u.h. nebo při porušení podmínek jejího uchování může dojít k zápisu dotčeného statku na Seznam v ohrožení nebo (pokud se prokáže ztráta m.u.h.) i k jeho úplnému vyškrtnutí ze Seznamu světového dědictví (→ dědictví, → dědictví kulturní, → dědictví přírodní, → dědictví krajinné, → statek kulturní).

Statky s m.u.h., zapsané na Seznam světového dědictví mají splňovat jedno z následujících kritérií: (i) představovat mistrovský výtvor lidské tvořivosti; (ii) svědčit o výrazné výměně vlivů po dané období nebo ve vymezené kulturní oblasti, či ve vývoji stavebnictví nebo technologie, monumentálního umění, projektování měst nebo krajinné tvorby; (iii) přinášet jedinečné, nebo alespoň mimořádné svědectví o kulturní tradici nebo o živé či již zaniklé civilizaci; (iv) představovat vynikající příklad určitého typu stavby nebo stavebního či technologického komplexu anebo krajiny, která je dokladem jednoho či více příznačných období v lidských dějinách; (v) být vynikajícím příkladem tradičního lidského sídla, tradičního využití suchozemského území nebo moře, které je reprezentativní pro určitou kulturu (nebo kultury) či pro vzájemné působení člověka a životního prostředí, zejména pokud se toto prostředí stalo zranitelným pod dopadem nezvratné přeměny; (vi) být přímo nebo hmotně spojen s živými událostmi nebo tradicemi, myšlenkovými proudy, způsoby víry nebo uměleckými či literárními díly, která mají mimořádný univerzální význam; (vii) představovat mimořádné přírodní jevy nebo oblasti, které vyjadřují přírodní krásy a mají mimořádný estetický význam; (viii) být mimořádně reprezentativními příklady hlavních stádií v dějinách země, včetně svědectví o životě, geologických procesech probíhajících při vývoji zemských útvarů nebo geomorfologických či fyziografických prvků, které mají velký význam; (ix) být mimořádně reprezentativními příklady ekologických a biologických procesů v průběhu evoluce a vývoje ekosystémů, jakož i společenství rostlin a zvířat, ať už suchozemských, vodních, pobřežních a mořských; (x) obsahovat přírodní a nejreprezentativnější a nejdůležitější stanoviště pro zachování biologické rozmanitosti in situ, včetně těch stanovišť, kde přežívají ohrožené druhy, které mají mimořádnou univerzální hodnotu z hlediska vědy nebo zachovalosti.

Vedle kritérií je m.u.h. statku posuzována i z hlediska jeho integrity (celistvosti) a/nebo autenticity (→ integrita, → autenticita).

L: VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Praha : Národní památkový ústav, 2011, 102 s.; KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha : Národní památkový ústav, 2009, s. 58–59;

Eva Heřmanová 6.5. 2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777