Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Hláska

H. v jazykovědě jako obecná neznaková jednotka je 1. elementární zvukový segment, který je vymezený fyzikálními vlastnostmi zvukové materie. Cilem je uvést všechny vlastnosti segmentu, které jsou potřebné pro jeho vytvoření a rozpoznání.

Do vzniku strukturované jazykovědy se v lingvistické koncepci pro segmentovaný popis zvukových forem používala jediná jednotka - v české terminologii pro ni byl zaveden termín h. Další vývoj přinesl kromě nových poznatků a zvukové materii i ucelený metodologický základ pro popis jazyka. Zaveden byl nový pojmový aparát s přesnějším vymezením jednotlivých termínů a s modifikací pojmů starších. V současnosti při popisu na úrovni elementální segmentace se pracuje obvykle se třemi jednotkami. V češtině se pro ně používají termíny h., foném a morfoném. Jejich teoretický základ tvoří zejména dvě vlastnosti. Z hlediska zvukové materie je jejich základem vždy stejný elementární zvukový segment; z hlediska systémové segmentace jsou to neznakové jednotky, tj. nejsou bezprostředně vázány k významu a vznikají analytickým rozkladem znakových jednotek.

Za h-u v daném jazyce považujeme takový úsek zvukové materie, který se dá považovat za elementární segment, tzn. že má materiální charakteristiku dostatečně určitou na to, aby byl rozpoznatelný a odlišitelný od jiných. Jeho výskyt je zároveň uvnitř znakových jednotek jazyka dostatečně autonomní a v daném jazyce se vyskytuje pravidelně. H. není jedinečným, v daném okamžiku realizovaným zvukem konkrétního projevu určité osoby. H-y a jejich vlastnosti zjišťujeme zobecněním společných zvukových vlastností, při opakování konkrétních zvukových realizací určité znakové jednotky v řeči.

H. v oblasti městské a hradní architektury označuje 2. věž, v níž bydlel a kde konal službu hlásný.

V oblasti dopravy h. označuje h. 3. nouzový telefon na dálnici nebo dopravnu na železniční trati.

Související pojmy: → zvuk, → jazyk, → lingvistika, → segmentace, → metodologie, → terminologie, → hrad, → město, → architektura, → kultura hmotná, → středověk, → věž.

L:
PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha : Karolinum, 1994, 367 s.

Lubo 17.1.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, Joe Angrešt, Lubo, Zofka777