Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Geografie kultury (geography of culture)

G.k. je systematickou subdisciplínou a součástí socioekonomické geografie, která tradičními metodami zkoumá prostorovou diferenciaci hmotných i nehmotných kulturních znaků společnosti, příčiny této diferenciace, ale i prostorové šíření kulturních prvků a snaží se o generalizaci získaných poznatků. V rámci teoretických, ale i praktických prací se zabývá konceptem a vymezováním kulturních regionů a makroregionálních kulturních oblastí (→ oblast kulturní).

Na rozdíl od paradigmatického přístupu kulturní geografie (viz → geografie kulturní) se však kulturně geografické práce zabývají především vnímáním, interpretací a reprodukcí kulturního dědictví, a to v kontextech sociálního prostředí, sociální i demografické struktury populace či v kontextech vztahu společnosti a jednotlivce k obývanému či užívanému prostoru. Viz i → vnímání, → dědictví kulturní.

Vzdálenější předmět zájmu g.k. představují např. změny životního stylu, územní rozdíly a proměny hodnotových orientací obyvatel, časoprostorová konvergence, procesy šíření sociokulturních inovací, time-space geography, problematika přeměn kulturní krajiny a další. Viz i → časoprostorová konvergence, → inovace, → krajina kulturní.

L: HEŘMANOVÁ, Eva, CHROMÝ, Pavel. Kulturní regiony a geografie kultury, ASPI, 2009

Eva Heřmanová 12.3.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777