Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Fundraising

Anglické slovo fundraising je možno do češtiny volně přeložit jako „získávání financí“.

Jedná se o 1. systematickou činnost, jejímž cílem je získávání finančních či jiných prostředků, a to zejména na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Těmito organizacemi bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace, které v naprosté většině nejsou schopny pokrýt 100% svých nákladů, a f. je tak způsobem, jak dofinancovat zbylé náklady své činnosti. Zdroje, kterých f. využívá, mohou být např. státní granty, podpora z nejrůznějších fondů (např. ze strukturálních fondů EU), peníze od nadací, ale rovněž i od soukromých dárců a podniků. V širším slova smyslu se f. rozumí i 2. získávání finančních zdrojů od investorů na akciovém nebo dluhopisovém trhu.

Fundraiser představuje osobu, která se zabývá f., tedy získáváním zdrojů od různých subjektů za účelem financování nějaké (zpravidla obecně prospěšné) činnosti. Bývá kmenovým zaměstnancem organizace nebo externistou.

Každá nezisková organizace by měla mít vytvořený plán k opatřování prostředků, které zajišťují její bezproblémový chod. K této problematice musí neziskové organizace přistupovat opravdu aktivně, cílevědomě a systematicky. Pro úspěšnost f-u a jeho následnou přidanou hodnotu pro neziskovou organizaci je zapotřebí respektovat několik zásad:

  • Realizace poslání neziskové organizace je primární
  • Nutnost vzdělávat a průběžně informovat potenciální dárce a vysvětlovat jim poslání a činnost organizace
  • Dodržovat etické principy
  • Zaměření na lidi, nikoli na neosobní instituce
  • Vytvářet okruh stálých příznivců neziskové organizace
  • Aktivní fundraising
  • Sdělování vždy pravdivých informací
  • Klíčové je poděkování

Firemní f. Pojem charakterizuje spolupráci neziskové organizace s firemními dárci. Každá nezisková organizace by měla sledovat důvody, které vedou firemní dárce ke spolupráci. V mnoha případech se nejedná o zcela pozitivní motivy. Většina firem chápe tuto formu spolupráce jako součást reklamy, potřeby investovat volné finance nebo jako cestu k uplatnění daňových úlev. Pro některé firmy je spolupráce s neziskovými organizacemi součástí firemní tradice, a to zejména pro podniky zahraničního původu. Přínosným faktorem pro zlepšení spolupráce s firmami je odhalení důvodů odmítnutí žádosti o spolupráci. V českém prostředí firmy odmítají spolupráci především z neznalosti a nedůvěry k neziskovým organizacím. Je důležité, aby podniky vytvářely strategie pro spolupráci s neziskovými organizacemi.

Související pojmy → systém grantový, → organizace nezisková, → financování vícezdrojové, → filantropie, → dárce, → dárcovství, → etika, → reklama, → tradice, → strategie.

L:
Marketing journal. Přístup z [1]
České centrum fundraisingu. Přístup z [2]
Internetová encyklopedie Wikipedie. Přístup z [3]
NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika a řízení neziskových organizací: (zejména nevládních organizací). Praha : Oeconomica, 2006.
BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha : Oeconomica, 2007.

Matyáš Pokorný 27.6.2012, Klára Lochmannová 26.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Admin, Joe Angrešt, Klara, Zofka777