Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Folklorizace (folklorisation)

Pojem f. označuje proces, v jehož rámci dochází k pronikání, zužitkování, vtělování, včleňování či integraci folklóru (popř. prvků lidové kultury) do oblasti masové spotřeby, masové kultury, masové komunikace či masového cestovního ruchu.

V souvislosti s folklorismem (→ folklorismus) lze hovořit o folklorizaci lidových slavností, zvyků a obyčejů v případě nepřirozené, násilné, tj. neautentické demonstrace krojů, tradičních řemesel nebo i produktů místní či regionální gastronomie.

V oblasti cestovního ruchu se lze setkat s pojmem folklorizace destinace, a to ve významu záměrného a nepřiměřeného zdůrazňování a umělého oživování prvků lidové kultury, tak aby se mohly stát součástí komerční nabídky určité destinace (tance v lidových krojích, tradiční lidové slavnosti vytržené z časoprostorových souvislostí a zejména z reálného života současného místního společenství rezidentů). Folklorizaci lze dle Zelenky, Páskové v tomto pojetí chápat jako jednu z existujících forem → inscenizace.

V rámci problematiky etnického soužití majority s minoritami je někdy užíván i pojem folklorizace menšin, který znamená záměrnou snahu o omezení vlivu jejich národních kultur a jazyka pouze na oblast folklóru, a to s cílem jejich následné asimilace.

O folklorizaci umělecké literatury lze hovořit v případě záměrného začleňování folklórních témat; o mediální „folklorizaci“ venkova pak ve smyslu zvýšeného zájmu médií (rozhlasu, televize, audiovizuálního průmyslu) o moravský → folklor (a jeho exploataci) s následným vznikem idealizovaného obrazu moravského venkova; o folklorizaci historie pak v přeneseném významu jakéhosi přikrašlování historických osobností.

L: PÁSKOVÁ, Martina, ZELENKA, Josef. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002, 448 s.

Eva Heřmanová 21.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777