Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Enkulturace (enculturation)

Pojem e. (z řec. en = v, z lat. cultus, od colere = pěstovat) v sociologii označovaná též jako socializace, je neukončený celoživotní proces, v jehož rámci si každý jedinec coby člen určité společnosti osvojuje soustavu hodnot, sociálních norem a dalších kulturních prvků, vytvářených v rámci sociálních skupin a podskupin i větších seskupení, jakými mohou být např. národní společnost, komunita, lokální skupiny, rodina apod. Základem e. je přenos základních kulturních prvků a kulturních systémů, které byly vytvořeny nebo formulovány předchozími generacemi. Jedinec není schopen navázat bezkonfliktní sociální vztahy bez účasti na procesu e.

Pojem e. byl zaveden Herskovitsem, který do pojmu e. zahrnul všechny projevy naučeného chování, získávání znalostí, dovedností a postojů, jimiž jedinec nabývá kompetence v kultuře dané společnosti (→ kompetence kulturní). Pojem e. odkazuje k pojetí kultury jako specifické lidské sféry, která není genetická a člověk si ji v průběhu života osvojuje učením. Bez e. by se jedinec nestal člověkem v pravém slova smyslu, neboť s kulturou se nerodíme, ale musíme se jí v průběhu života učit. E. probíhá v různých sociálních skupinách a za účasti různých sociálních institucí. V dětství jsou nejdůležitější primární skupiny (rodina), v pozdějším věku nabývají na významu skupiny sekundární. Proces e. může probíhat dvěma způsoby, a to buď vědomě (cíleně skrze výchovu a vzdělání) nebo nevědomě (nápodobou).

Pojem e. souvisí s koncepcí kulturního relativismu, která poukazuje na odlišnosti a rozdíly mezi kulturami právě poukazem na skutečnost, že kultuře se učíme a že jednotlivé rozdíly vyplývají z odlišné výchovy. Během procesu e. jedinec jednotlivé prvky kultury přijímá za své a výchovou je předává následujícícm generacím. V procesu e. se skrývá možné riziko přirozené představy (etnocentrismu), že hodnoty naší kultury jsou obecně nejlepší, a to pro všechny ostatní kultury obecně.

Související pojmy: → akulturace, → difúze inovace.

L: VEČEŘA, Miloš, URBANOVÁ, Martina. Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva. Brno : Právnická fakulta Masarykovy university v Brně, 2010; SOUKUP, Václav. Sociální a kulturní antropologie. Praha : SLON, 1993; Programy sociální integrace. Přístup z: [1]

Simona Koublová 16.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777