Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Druhy statků kulturních

V českém právním řádu představují d.s.k. čtyři subkategorie kulturních statků (movitých věcí), s nimiž je/musí být odlišným způsobem nakládáno v kontextu jejich vývozu a dovozu. (blíže viz Zavadil)

1. Kulturní památka. V daném kontextu movitá (obecně i nemovitá) věc, která byla prohlášena kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dle zákona o památkové péči, tj. věc, která splňuje stanovená kritéria (je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti; je projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti; má hodnotu revoluční, historickou, uměleckou, vědeckou a technickou; má přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem (§ 2 odst. 1 zákona o památkové péči).

2. Národní kulturní památka. Jde o movité a nemovité věci, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, u nichž stát projevuje zvýšený zájem o jejich ochranu. Jsou vyhlašovány nařízeními vlády.

3. Sbírkové předměty. Jedná se o kulturní statky, které jsou chráněny jako sbírky a uchovávány zejména v muzeích a galeriích. Další podrobnosti ohledně sbírek (vedení centrální evidence sbírek, inventarizace sbírek atd.) obsahuje zákon č. 122/2000 Sb., zákon o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, který také stanoví, za jakých podmínek je možné sbírky vyvézt do zahraničí.

4. Předměty kulturní hodnoty. Jsou vymezeny v § 1 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jde zejména o přírodniny, lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, a které kumulativně splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona. V této příloze jsou předměty kulturní hodnoty rozděleny podle oborů, přičemž je u každé konkrétní položky stanoveno požadované stáří a popř., je-li předepsána, tržní hodnota stanovující limitní částku, od níž se již jedná o předmět kulturní hodnoty. (Zavadil)

Na mezinárodní úrovni je vývoz a dovoz kulturních statků regulován pomocí Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, kterou dodnes ratifikovalo 122 členských států UNESCO. V Česku je tato úmluva publikována jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1980 Sb. (viz i [1]).

Související pojmy: → statek kulturní, → památka kulturní, → památka národní, kulturní, → předmět sbírkový, → předmět kulturní hodnoty, → databáze MonumNet, → Centrální evidence sbírek, → oceňování statků kulturních, → UNESCO.

Odkazy:
ZAVADIL, Matouš. Vývoz a dovoz uměleckých předmětů aneb jak vyvézt obraz z ČR. epravo.cz [on-line], 2011. Přístup z: [2]
Illicit Traffic of Cultural Property [on-line]. [cit 2014-05-09]. Přístup z: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-museums/illicit-traffic-of-cultural-property/.
Zákony pro lidi.cz. Oblast Kultura. Přístup z: http://www.zakonyprolidi.cz/obor/1320913

Eva Heřmanová 9.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777