Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Donátor (donor)

Ve svém původním latinském významu je slovo odvozeno od „donare“, což znamená darovat, věnovat. V nejužším významu znamená d. v českém jazyce dárce.

Z historického hlediska se jedná o 1. osobu, která z vlastních nákladů vytvořila hodnotu a tuto hodnotu odkázala nějakou formou darovacího dokumentu (dedikací) nějaké veřejně působící společnosti; mezi první donátory se řadili majitelé panství, jejichž cílem bylo vystavět či vybavit církevní stavby. Po vynaložení prostředků po sobě d. chtěli zanechat zprávu do budoucna, a proto jména d. bývají vytesána do kamene, jsou po nich pojmenovány budovy, umělecká díla a místa. Na skupinových obrazech bývá mnohdy d. záměrně též zobrazen, nebo umělecký předmět nese jeho erb;

2. d. byli v naší minulosti především zadavatelé zakázek, kteří na svoje náklady nechali vzniknout umělecké dílo. Do renesance býval dárce nejčastěji zobrazen jako menší klečící postava mezi svatými, postupem času se začal využívat dedikační nápis;

3. v současné době se pojem užívá pro zřizovatele anebo dárce neziskového sektoru, především nevýdělečných organizací, které nějakým způsobem usilují o blaho společnosti;

4. podle Friče je d. charakterizován jako osoba, která převede svůj majetek ve prospěch společnosti a neočekává navrácení této hodnoty zpět;

5. Johnová zmiňuje, že d. má zvláštní roli na trhu s uměním, může se jednat o zachránce, šiřitele hodnot anebo dobrodince. Často bývá specificky zaměřen na podporu divadel, muzeí, výstav, galerií, hudebních těles, kulturních akcí a festivalů, knihoven;

6. podle Přikrylové a Jahodové d. podporuje a rozvíjí společenské aktivity v dané oblasti, jeho pomoc přispívá ke vzdělanosti a zvýšení kulturní úrovně dané oblasti. Samotná činnost dárcovství se dá lehce zaměnit se sponzoringem, protože například kulturní → sponzoring je také jednou z nejstarších forem podpory kultury a vznikl z → mecenášství. Zásadní rozdíl je v tom, že dar je jednostranný právní úkon bez poskytnutí protihodnoty, zatímco sponzoring a reklama jsou dvoustranným právním aktem, kdy sponzor očekává odplatu. Tento rozdíl je velmi podstatný a jeho dopady jsou zejména v daňové oblasti;

7. Boukal uvádí, že neziskové společnosti by samy měly oslovovat ke spolupráci potencionální d., kteří se mohou rekrutovat ze „sympatizující veřejnosti“.

Související pojmy: → kultura, → dar, → dedikace, → mecenáš, → sponzor, → charita, → dárcovství, → filantropie.

L: FRIČ, Pavol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha, 2011; JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha, 2008; PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha, 2010; BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Praha, 2009; Zákon č. 40/1964, Občanský zákoník v platném znění, základní úprava darů je stanovena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Anna Bláhová 18.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777