Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Divadlo ochotnické (amateur theatre, non-professional theatre)

Podle Malého slovníku managementu divadla a Teatrologického slovníku je d.o. původní české označení pro amatérské divadlodivadlo amatérské, které se však dosud užívá. D.o. je považováno za „divadlo konané z lásky (z latin. amo, amare = milovat, mít rád, rád něco dělat; amator = milovník, přítel), z ochoty.“ Je tvořeno a poskytováno na neprofesionální bázi. U divadla musí být zřejmé ekonomické pozadí, neboť rozhodujícím kritériem mezi profesionální a amatérskou scénou je honorář za práci a zaměstnanecký statut.

„Amatérské umění je společně s dětským uměním, uměním postižených, nemocných a folklórem řazeno do poloextenzivního přechodového pásma mezi uměním a mimouměním“, čímž je řečeno, že dílo uspokojuje umělce, i když nedosahuje nezbytné umělecké úrovně, avšak je tlačeno prezentovat se širší veřejnosti více než jiné amatérské umělecké aktivity.

Dle Malého slovníku managementu divadla je v současné době těžké určit, kdy je člověk amatérem a kdy profesionálem. Často totiž i odborně vybavený umělec pracuje doma a bývá neodměňován nebo se podílí, a tak definice zabývající se honorářem není vypovídající. O d.o. je tedy vhodné hovořit pouze jako o divadle bez přívlastku nebo jako o volnočasové aktivitě. Zvláštním typem amatérského divadla je studentské divadlo (např. divadlo Disk v Praze), kde herci nejsou odměňováni, ale připravují se na svou profesi. Jako poloprofesionální divadlo se pak označuje taková instituce, která spolupracuje s herci, kteří nemají divadelní činnost jako hlavní zdroj příjmů (např. Divadlo Járy Cimrmana).

D.o. je u nás tradiční a je jednou z nejstarších občanských aktivit. Už ve středověku se her, zejména s církevní tématikou, zúčastňovala bratrstva amatérských herců. Za počátky d.o. se dá považovat hraní světských divadelních forem – frašek, masopustních her, které vznikaly až v pozdním středověku, které se odehrávaly zejména v hostincích a na tržištích.

Ve druhé polovině 18. století dochází k rozmachu neprofesionálního divadla a vyšší vrstvy obyvatelstva se na něm chtějí podílet. Vedle profesionálního divadla se rodí novodobé české d.o. V roce 1801 pak začal platit dvorský dekret, který zakazoval ochotnická představení, takže se muselo žádat o výjimky. Ve 20. letech 19. století se hraní rozšířilo mezi měšťanstvo, často se hrála domácí divadla (legální forma ochotnického divadla – bez povolení). Ochotnický charakter měla i česká představení Stavovského divadla. Ve 30. a 40. letech 19. století se hrálo ve více než 120 městech v Čechách a ubylo představení německých.

D.o. plnilo od národního obrození až do rozšíření profesionálních scén po roce 1945 jedinečnou funkci ve formující se české společnosti. V roce 1849 byla založena první česká ochotnická společnost a v 60. letech došlo k rozkvětu ochotnických hnutí, která měla šířit osvětu na venkově, kam se za normálních okolností profesionální divadlo nedostalo. Roku 1885 byla založena Ústřední matice divadelních ochotníků českoslovanských (ÚMDOČ), která napomáhala svých členům v jejich rozvoji.

V době vzniku Československa existovala v českých zemích rozsáhlá síť d.o. Ve 30. letech 20. století fungoval největší počet ochotnických spolků, které měly na 90 000 členů a byly soustředěny v ÚMDOČ. Divadelní odbory existovaly i pod jinými organizacemi (např. Sokol, Orel, aj.). V období okupace mělo d.o. důležitou roli v zachování národní identity, na počátku druhé světové války působilo v našich zemích ještě 7 000 divadelních souborů, o dva roky později jich bylo o více než 4 000 méně.

Po druhé světové válce vznikalo mnoho spolků v nově osídlených příhraničních oblastech, ale ani tak nebyla obnova snadná, mnoho spolků zanikalo a vznikaly nové. Na počátku 50. let 20. století byl změněn model českého ochotnictví, byla zrušena ÚMDOČ a soubory ztratily svou právní subjektivitu. Během 50. a 60. let nastaly výrazné změny, začala vznikat nová amatérská divadla (divadla malých forem, apod.) a společně s tím byl opouštěn termín d.o., který představoval tradiční činoherní soubory napodobující profesionální divadlo. Od 70. let se veřejný život dostal opět pod kontrolu KSČ, ale amatérská scéna si zachovala určitou volnost, proto se tam uchylovala i řada profesionálních herců, kteří se nemohli věnovat své profesi. Neprofesionálnímu divadlu se věnovala řada teatrologů. Důvodem byla méně cenzurovaná dramaturgie a také vydávání vlastního časopisu Amatérská scéna, který je vydáván dodnes. Ostatní divadelní časopisy byly v té době zrušeny.

Po listopadu 1989 amatérské divadlo opustila řada herců, kteří v něm nacházeli únikovou cestu. Soubory tehdy řešily zásadní existenční problémy, 40 % z nich zaniklo. Na přelomu 20. a 21. století nastal rozvoj mladých a nestálých divadelních skupin, které byly charakteristické autorskou tvorbou.

S d.o. je v současnosti spojen zejména mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov web. Byl založen v roce 1931, kdy se konal jeho první ročník na oslavu osmdesátých narozenin Aloise Jiráska. Festival od té doby existuje nepřetržitě a je nejdéle trvajícím amatérským festivalem na světě. Vystupují tu loutkoherci, diváci si tu najdou představení tanečního a pohybového divadla i hry pro děti. Pro ochotnické divadelníky je účast na Jiráskově Hronově prestižní záležitostí. Tato událost se koná se většinou na začátku srpna.

Související pojmy: → divadlo, → divadlo amatérské, → databáze českého amatérského divadla.

L: DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla: příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění. Praha: Pražská scéna, 2005. 311 s., Teatrologie; sv. 13; ZDEŇKOVÁ, Marie et al. Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. Praha : Libri, 2004, s.19-22, 348 s.; GRONEMEYER, Andrea. Divadlo. Brno : Computer Press, 2004; Založení První divadelní společnosti pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa. Muzeum a galerie Orlických hor. [On-line] [cit: 2013-12-09]. Přístup z: [1]; Jiráskův Hronov – festival amatérského divadla. Broumovsko.cz – turistický portál. [On-line] [cit: 2013-12-10]. Přístup z: [2].

Tereza Šámalová 17.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Terilis, Zofka777