Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Devětsil

1. v botanice bylina, do jejíhož rodu je řazeno asi 20 druhů. Nejznámější je d. lékařský.

2. Ve výtvarném umění je D. název pro Umělecký svaz, který byl hlavním ideovým ohniskem české avantgardy 20. let. 20. stol. Byl založen 5. října 1920 v pražské kavárně Union a k jeho nejvýznamějším členům patřili: V. Vančura (předseda), J. Havlíček, A. Hoffmeister, J. Seifert, K. Teige, A. Wachsman aj. Jeho hlavním teoretickým mluvčím se od počátku stává K. Teige. Seskupením prošlo v různých fázích jeho vývoje na 60 umělců. Název skupiny vymysleli bratři Čapkové – odvozeno od počtu múz a toho, že v uskupení se sešli umělci různých oborů.

D. netvořil názorově jednotnou soustavu, nýbrž jakýsi dynamický model avantgardní estetiky. Umělci zastávaly názory o spasitelské funkci umění, které má člověka obohacovat a zjemňovat a vnitřně jej proměnit, stát se tvůrcem optimálního životního prostředí, formovat návyky a chování jeho uživatelů. Umění mělo být podle nich vytvářeno pro co nejširší publikum. Východisko hledali v pokoře a tradici, v příklonu k prostým věcem a základním hodnotám života. Zpočátku se D. obracel proti současnému modernímu umění a usiloval o jakýsi poetický naivismus, který zvláště v poesii nabyl výrazně proletářského zabarvení (J. Wolker, J. Seifert, aj.). V tomto duchu byla koncipována 1. výstava r. 1922, která bilancovala tuto fázi devětsilské výtvarné aktivity. Převládly zde 2 tendence: magický realismus, navazující např. na B. Kubištu a primitivismus, v jehož duchu tvořili malíři A. Hoffmeister, J. Havlíček, J. Süss a sochaři B. Stefan a J. Jiříkovský. Díla B. Feuersteina a J. Šímy, ležící na pomezí mezi kubismem a purismem předznamenala novou orientaci D-u.

Od proletářského umění se tvůrci později posunuli k moderně orientované tvorbě. Od konce r. 1922 začali vydávat sborník Devětsil a Život II., které již obsahovaly budoucí polaritu konstruktivismu a poetismu. Z D-u v té době odešla většina původních členů výtvarníků, kteří založili efemérní Novou skupinu. K Šímovi, Feuersteinovi a Teigovi, kteří zůstali, se připojili r. 1923 J. Štýrský, Toyen, O. Mrkvička, J. Jelínek, jejichž tvorba směřovala k lyrickým transformacím kubismu. Také se významně posílila i architektonická sekce (J. Krejcar, J. Havlíček, B. Feuerstein, K. Honzík, E. Linhart, J. Fragner, V. Obrtel), která se brzy stala velmi důležitou. Programem se stal Bazar moderního umění (1923), na němž byly vystaveny dadaistické a presurrealistické objekty, fotografie a dokumenty moderního života i nové formy umění – koláže a fotomontáže, tzv. obrazové básně, které našly velké uplatnění v dobovém tisku. V letech 1923–26 se jimi zabývali J. Štyrský, Toyen, K. Teige a V. Nezval. Umělci D-u v té době obdivovali krásu technického světa.

Před polovinou 20. let vypracoval K. Teige nový program skupiny, založený na polaritě mezi poetismem a konstruktivismem; ty chápal jako program nového způsobu života a tvorby. V 2. manifestu poetismu (1928) proměnil Teige tuto novou koncepci životního stylu v důsledný estetický systém, v poesii pro 5 smyslů, v níž byl předjímán luminodynamismus kinetického umění a konkrétní hudba.

Poetismus byl výlučně český literární směr a vznikl v prostředí Devětsilu v r. 1923. Přinesl básnickou poetiku typickou smyslem pro fantasii, improvizaci, hravost. V tomto duchu tvořil hlavně V. Nezval. Poetismus se nejvíce uplatnil v literatuře, divadle (Osvobozené divadlo) a výtvarnictví, kde se jeho výrazem stává artificialismus Štýrského a Toyen. Konstruktivismus nalezl vedle architektury uplatnění i v typografii, reklamě a scénickém výtvarnictví.

V r. 1923 vznikla brněnská odnož D-u (celým názvem „Brněnský Devětsil, svaz pro propagaci a tvorbu novodobé činné kultury“). Jeho činnost spočívala zejména v pořádání pravidelných cyklů odborných přednášek k tématům nového umění, divadla, politiky, propagace nové kultury ad., v organizování spolkového života a v pořádání výstav; vydával mezinárodní revue Pásmo. V čele Brněnského D-u stáli B. Václavek, J. B. Svrček, C. Haluza a F. Halas.

Zásluhou D-u byly navázány přímé kontakty českého umění s hlavními evropskými avantgardními středisky. D. vydával časopisy Disk, Pásmo, ReD; v nich seznamoval veřejnost s aktuálními tendencemi a osobnostmi současného světového umění.

V D-u byla ustavena v r. 1925 divadelní sekce pod názvem Osvobozené divadlo, architekti se sdružili v sekci ARDEV. V této době také D. získal stálou publikační základnu v nakladatelství Odeon. J. Voskovec a J. Werich svými politickými názory umělecké uskupení nakonec rozvrátili. D. ukončil svou činnost r. 1927 v Brně a o tři roky později i v Praze. R. 1929 končí činnost i Osvobozené divadlo jako sekce D-u a osamostatňuje se. D. pak v omezeném rozsahu existoval až do r. 1933, a poté přešel z iniciativy V. Nezvala na platformu surrealismu.

Související pojmy: → divadlo Osvobozené, → nakladatelství, → publikace, → surrealismus, → platforma, → avantgarda, → výstava, → přednáška, → časopis, → divadlo, → politika, → propagace → kultura, → revue, → architektura, → typografie, → reklama, → výtvarnictví scénické, → poetismus, → artificialismus, → improvizace, → fantasie, → manifest, → umění kinetické, → hudba konkrétní, → luminodynamismus, → konstruktivismus, → koláž, → báseň obrazová, → dadaismus, → Nová skupina, → tisk, → umění proletářské, → kubismus, → purismus, → primitivismus, → estetika, → teoretik umění, → múza, → naivismus, → fotografie.

L: Brněnský Devětsil a umělecká avantgarda 20.–30. let XX. století [on-line]. Moravská galerie v Brně: Brno, © 2010, 3. 10. 2010 [cit. 2014-1-30]. Dostupné na Internetu: <http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2014/brnensky_devetsil.aspx>; POCHE, Emanuel. Encyklopedie českého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Academia, 1975, s. 89–90; ŠEBOROVÁ, Silvie. Devětsil: parta kamarádů ze školních lavic [on-line]. Extra Publishing, s. r. o.: Brno, © 2011-2012, 21. 9. 2012 [cit. 2014-1-30]. Dostupné na Internetu: <http://www.historieweb.cz/devetsil-parta-kamaradu-ze-skolnich-lavic>; devětsil. In: Atlas rostlin [on-line]. Přírodou.cz o.s. Praha 6, © 2006-2009 [cit. 2014-1-30]. Dostupné na Internetu: <http://rostliny.prirodou.cz/hvezdnicovite/devetsil/>.

--Echo 31. 1. 2014, 23:04 (CET)

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777