Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Databáze MonumNet

Veřejně přístupná internetová d.M. vznikla na podkladě Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který spravuje odborná organizace státní památkové péče Národní památkový ústav (NPÚ), jakožto přehled o tzv. prohlášených kulturních památkách. Památka kulturní zapsaná do tohoto seznamu je zpravidla významným hmotným pramenem poznání, významným artefaktem (→artefakt) uměleckým, umělecko-řemeslným, řemeslným nebo technickým a nebo je významným pozůstatkem lidského osídlení na našem území v minulosti, popř. se váže k významným osobnostem či událostem našich dějin.

V současnosti (tj. k 8.4.2012) zahrnuje d.M. 12 památek světového dědictví UNESCO; 272 národních kulturních památek, z toho 9 movitých; dále obsahuje 40 258 nemovitých kulturních památek včetně jejich souborů a areálů; 40 městských památkových rezervací; 61 vesnických památkových rezervací; 8 archeologických a 2 ostatní památkové rezevace bez zvláštního určení. Dále d.M. obsahuje informace o 253 městkých památkových zónách; 211 vesnických památkových zónách a 19 krajinných památkových zónách. Přístup z: Chráněná území. (Viz dále i → památka národní, kulturní; → rezervace městská, památková; → zóna městská, památková; → rezervace venkovská, památková; → zóna venkovská, památková; → rezervace archeologická, památková; → památka UNESCO).

V rámci d.M. jsou v poddatabázi nemovitých kulturních památek všechny prohlášené kulturní památky od 3.5.1958 a je průběžně aktualizována a upřesňována. Vedle možnosti vyhledávání podle nejrůznějších územních či územně správních jednotek umožňuje i filtrování údajů podle zvoleného období, typu památky a platnosti památkové ochrany (resp. i případného „odpamátnění“). Přístup z: Památkový fond.

Významnou součástí d.M. je její poddatabáze věnovaná kategorii nejohroženějších nemovitých památek (v současnosti je zde podchyceno 842 položek). V tomto seznamu jsou uváděny jen kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to převážně celky, případně i jen jejich ohrožené části. Seznam je otevřený a neúplný; zařazení památky do tohoto seznamu není projenáváno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě, ale je provedeno na základě odborného posouzení, výlučně z hlediska ohrožení památkové hodnoty. Seznam není kritikou vlastníka kulturní památky, který v mnoha případech ani nenese vinu na jejím současném stavu a není také nabídkovým katalogem. Předností seznamu nejohroženějších památek je jejich vizuální vyobrazení a verbální popis současného stavu. Přístup z: Ohrožené památky.

Dalším významnou poddatabázi představuje databáze vydaných povolení k restaurování kulturních památek, celkem pro 1241 osob, u nichž jsou uvedeny i údaje o časové platnosti a věcné oblasti restaurátorských prací. Tento přehled povolení k → restaurování kulturních památek (dle § 14, odst. 8, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) zpracovává z podkladů a z podnětu Ministerstva kultury ústřední pracoviště Národního památkového ústavu. Přístup z: Restaurátoři. (Viz i → restaurátor).

Součástí d.M. je i Metainformační systém MIS, rozdělený na část s veřejným přístupem a část s plným přístupem, tj. plnou funkcionalitou pro registrované uživatele, jimž po přihlášení umožňuje fulltextové vyhledávání a zobrazení základních popisných údajů a veřejných dokumentů o určitém nemovitém objektu či movitém artefaktu prohlášeném za kulturní památku; umožňuje také podat žádost o užití dostupné dokumentace a zajišťuje jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitalizovaných či digitálních dokumentů týkajících se předmětů či objektů památkové péče (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty aj.). K využití informací o movitých kulturních památkách je třeba si vyžádat souhlas vlastníka s tím, že se předpokládá, že toto využití bude sloužit zejména k vědecko-výzkumným a studijním účelům. Přístup z: MIS.

Další součástí d.M. je výběrová bibliografie památkové péče z období let 1994-2001 s možností vyhledávání dle autorů, dle zdrojů, dle tématických oblastí i dle místních jmen. Přístup z: Bibliografie.

Eva Heřmanová 8.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777