Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dárcovství

D. synonymicky též donátorství je 1. právní jednání, kterým vlastník dobrovolně a bezplatně obdarovává (věcí či jiným majetkovým prospěchem) někoho jiného. Proces daru upravuje darovací smlouva podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění - § 628-630. Základní úprava darů je stanovena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Donátorství (respektive d.) je podle definice Ministerstva kultury ČR 2. „společenskou institucí, jejíž podstatou je věnování materiální pomoci bez zpětné materiální či nemateriální odměny vyjma osobního uspokojení a zvýšení občanského sebevědomí dárce“. Jak bylo zmíněno výše, d. je jednou z forem fundraisingu. Dá se říci, že u české veřejnosti si d. již své místo našlo. Stále více lidí jednorázově přispívá na veřejně prospěšné účely či do speciálních sbírek. Bohužel se však stále jedná často o sbírky, které se netýkají resortu kultury.

D. je úzce spojené s termínem dar, který je vymezen jako „bezúplatný převod majetku (peněžních prostředků, movité věci, nemovitosti nebo jiného majetkového prospěchu, který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628)“. Do d. se jedinec může zapojit jako: běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace (fyzická osoba); podnikatel, živnostník (fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem); zástupce firmy (právnická osoba).

Je-li dárcem fyzická osoba, získává při předání doklad o poskytnutém daru (darovací smlouva, příjmový doklad), který je nezisková organizace povinna vystavit včetně uvedení účelu daru. Zákon č. 586/1992 Sb. (zákon o daních z příjmu), § 15 odst. 1 přesně vyjmenovává účely, na které je možné dar věnovat tak, aby mohl být zohledněn při ročním zaúčtování daně.

Dar má obvykle různé formy, nejčastěji to jsou: peněžní prostředky, služby, nové nebo použité zboží (např. oděvy, hračky, vozidla, nemovitosti), potraviny, orgány, krev, apod..

Občanský zákoník a související předpisy: podle stavu k .. Ostrava: Sagit, 1995?-, sv. ÚZ. ISBN 978-80-7208-981-9.

MINISTERSTVO KULTURY ČR. Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy: Prosinec 2008. Praha: Projektová a rozvojová agentura, a.s., 2008.

Související pojmy: → kultura, → donátor, → mecenáš, → mecenášství, → sponzoring, → filantropie, → dobrovolnictví, → fundraising, → sbírka, → image.

Hana Slapničková 14.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Hanka.slap, Joe Angrešt, Zofka777