Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Chronogram (chronogram)

Chronogram pod vyobrazením sochy sv. Lamberta, svatý obrázek. Zdroj: Jiří Úlovec a Státní ústřední archiv, Praha. Chronogram v latinském nápisu ("Qui sibi pro solio tete Lamberte levavit elevet et servos per sva doma tvos", tj. cca "Kdo sebe na místě Tvém Lamberte povznese, utiší a obslouží skrze svůj dům Tvůj") po součtu římských číslic udává letopočet 1740.

(z řec. chronos = čas, gramma = písmeno; s významem zápis, zaznamenání času)

Ch. je způsob vyznačení letopočtu v nápise tak, že písmena shodující se s římskými číslicemi jsou velikostí popřípadě i jinak odlišena od ostatních písmen. Součet těchto římských číslic pak udává určitý, pro daný objekt významný rok. Velmi často se takovýto letopočet váže k dokončení, dostavbě nebo přestavbě daného objektu, k jeho významnější renovaci, k vysvěcení, k darování, ke konání významné pouti, vztyčení morového sloupu, ke vzniku daného artefaktu apod. Někdy se letopočet může vztahovat i k určité osobě, jejímu významnému výročí, úmrtí, k určité jiné události či věci, o níž se nápis zmiňuje.

Ch-y u nás se vyskytují na stavbách, sochách, pomnících, ale i slunečních hodinách, náhrobních kamenech, kamenných křížích, morových sloupech, kostelních zvonech, malbách, svatých obrázcích či zlatnických pracích. Setkat se lze s latinskými, německými nebo hebrejskými, často veršovanými nápisy, které se na první pohled odlišují od běžných nápisů právě tím, že některá jejich písmena jsou různým způsobem zvýrazněna. Nejčastěji jde o velká nebo svou velikostí nápadná písmena, písmena zesílená, podtržená nebo ozdobená zlatou, resp. červenou barvou. Takovéto nápisy v sobě mohou skrývat jeden nebo i více letopočtů. Ch-y vznikaly převážně v období baroka, na venkově pak jejich užívání přetrvávalo i po nástupu klasicismu a dalších uměleckých slohů.

Pro dešifraci ch-ů je třeba si všímat těch zvýrazněných písmen, která představují římské číslice (M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1). Tyto číslice je třeba mechanicky sečíst, a to bez ohledu na všeobecně známá pravidla práce s římskými čísly. Např. letopočet 1679 není v chronogramu zapisován jako MDCLXXIX, ale může být zapsán kombinací písmen M, D, C, L, V, V, V, V, V, I, I, I, I, a to v libovolném pořadí, popř. i jinou kombinací římských čísel. Pro součet je potřeba vždy použít všech písmen, s tím, že číslice pět může být vyjádřena jednak souhláskou „V“, jednak i samohláskou „U“ a vyskytuje-li se v ch. zvýrazněné písmeno „W“ je započítáno jako dvě „V“ čili hodnotou deset. Některé nápisy pak mohou představovat i tzv. dvojité chronogramy, neboť jsou v nich ukryty dva letopočty, někdy lze v chronogramech nalézt letopočtů i více. Pro hodnocení chronogramů platí, že čím kratší je délka nápisu, tím důmyslněji zpravidla bývá chronogram sestaven.

Související pojmy: → památka, → památka stavební, → obrázek svatý, → sloup morový, → pouť náboženská, → socha, → pomník, → hodiny sluneční, → kámen náhrobní, → kříž, → zvon, → malba, → artefakt.

L: HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha, 1962; HEŘMANOVÁ, Eva. Příchovický chronogram pod vyobrazením sv. Lamberta. Vlastivědný sborník Pod Zelenou Horou, 2007, roč. X (XXII), č. 2, s. 14–17.

Zdroje:

  • Wikipedie. Heslo Chronogram. Přístup z: [1]
  • Latinské nápisy, viz [2]
  • ZŚ Dobřichovice, viz [3]

Eva Heřmanová 12.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777