Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Brownfields

Pojem z anglického „brown field“ – „hnědé pole“, vznik pojmu bývá odvozován od barvy opuštěných staveb na leteckých a satelitních snímcích. B. jsou opuštěná, nedostatečně využívaná nebo prázdná území, která mohou mít ekologickou zátěž a u kterých je žádoucí jejich opětovné využití. V USA jsou b. chápány jako 1. území dříve užívaná pro průmyslové či obchodní účely, která mohou být kontaminována nízkými koncentracemi znečištění a která mají po vyčištění potenciál být znovu využita. V evropském pojetí jsou b. chápány více obecně jako 2. dříve využívaná území nebo části průmyslových či obchodních objektů, které mají být vylepšeny („upgraded“). B. se nachází zpravidla ve městech a na městských periferiích, výjimečně na venkově. V teorii trvale udržitelného rozvoje je nová zástavba b. upřednostňována před výstavbou „na zelené louce“ (greenfields). Míra znečištění je u b. podstatně nižší než u blackfields. Některé b. představují industriální kulturní dědictví (→ dědictví průmyslové, → památka technická).

CLARINET definuje b. jako území, která jsou dotčena předcházejícím užíváním, jsou opuštěna nebo nedostatečně využívána, mají skutečné nebo pravděpodobné problémy s kontaminací, jsou hlavně v zastavěném území a vyžadují určitou intervenci, aby mohla být vrácena k prospěšnému využívání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR definuje brownfields jako veškeré pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci nebo jsou nedostatečně využité. Tyto nemovitosti jsou ekonomicky a fyzicky deprimující pro své okolí i pro sebe samotné. MMR jako ekvivalent k anglickému "brownfield" používá pojem „deprimující zóna“.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pojem b. chápe jako nemovitosti (pozemky, objekty, areály), které jsou nedostatečně využívány, jsou zanedbané a případně i kontaminované, nelze je vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jejich regenerace a → konverze; vznikají jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Vznik b. je spojen s restrukturalizací výroby a deindustrializací; provází jej negativní sociální jevy (krádeže kovů, bezdomovectví), nezaměstnanost. Nové investory často odrazují technické problémy a povinnosti s b. spojené. Obnovou se z b. může stát centrum ekonomického rozvoje, jehož růst se promítne i do okolních území.

Mothballed brownfields – z angl. „mothball“ – odložit na neurčito či naftalínová kulička, jsou b. jejichž vlastník odmítá uvést b. do stavu opětovného produktivního využití. Mezi příbuzné, resp. odvozené pojmy (viz výše) patří pojmy blackfields a greenfields, resp. greenfield sites: blackfields jsou lokality s extrémně vysokými kontaminacemi půdy, podzemních a povrchových vod i dalších složek životního prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové využití; greenfields jsou pozemky a volné plochy mimo kompaktně zastavěná území sídel.

L: CONTAMINED LAND REHABILITATION NETWORK FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES - CLARINET. Brownfields and Redevelopment of Urban Areas: A report from the Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies Přístup z: [1]; Brownfieldy. Czech Invest [online]. 2012, přístup z: [2]; MPO. Národní strategie regenerace brownfieldů, MPO ČR, 2008, přístup z: [3]; JACKSON, Jiřina Bergatt a kol. Brownfields snadno a lehce: příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí, IURS. 2004, přístup z: [4]; Brownfield land. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2011, přístup z: [5]; Brownfieldy. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2011, přístup z: [6]; Co to jsou “Brownfields”?. INSTITUT UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL O.S. Brownfields.cz [online]. 2012, přístup z: [7]; Brownfields. National Conference of State Legislatures [online]. 2012, přístup z: [8]

Jiří Šimek 30.4.2012, Eva Heřmanová 4.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777