Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Biskup

(z řec. επισκoπoς, lat. episcopus = dozorce, dohlížitel)

V církvích držících se apoštolské posloupnosti 1. titul nejvyššího kněžské svěcení.

Ve 4. století př.n.l. 2. veřejní úředníci a posvátný úředník v Apollonově chrámu. Latinsky superintendens, speculator, také antistes, praepositus, postolus, apostolicus, pontifex nebo obecnějším presbyter, sacerdos, kněz nebo i papa, které se od 6. století začalo užívat jen pro nejvyšší hlavu církve.

Při šíření křesťanství mimo města se na Východě vytvořil úřad chorepiskopa (z řec. chóra = země, venkovský b.), později ojedinělý; chorepiskop byl většinou závislý na b-ovi. Na západě existovali chorepiskopové hlavně v době karolinské; vyvinuli se patrně z iroskotské církevní ústavy, kde církev vedl opat, který měl pomocníka s pravomocí biskupských svěcení, ale neměl svěřeno vlastní území a správní zplnomocnění.

Dnes existuje funkce světících (pomocných) b-ů, pomáhajících diecéznímu b-ovi ve výkonech svěcení, např. biřmování, svěcení kněžstva, posvěcení chrámů atp. Tato funkce se vytvořila ve středověku, kdy do Evropy přicházeli b-ové vypuzení ze Saracény. Světící b-ové mohou vykonávat pontifikální funkce jen se svolením místního b-a, jemuž jsou přiděleni. Užívat katedru nemohou. Jejich právní postavení bylo druhým vatikánským koncilem posíleno.

V církvi se b-ové chápou jako nástupci apoštolů, proto je jejich moc vyšší než kněžská. B. podléhá papeži, vede svoji diecézi (místní církev, biskupství) a církevní úřad. Kněz závisí ve své službě na b-ovi a jedná jako jeho zástupce a pověřenec, zatímco biskup je přímý nositel Kristova úřadu. Je buď papežem vybrán v papežské konzistoři nebo jmenován papežským brevem; patří pak do kolegia všech místních církevních představených. Na b-a může být vysvěcen jen kněz.

B. může udílet vyšší i nižší svěcení, biřmování, světí svaté oleje, oltáře, kalichy, chrámy, koná pontifikálie, vydává zákony pro diécézi, vizituje farnosti. Náleží mu moc soudní ve věcech duchovních, kterou vykonává pomocí zvláštních sborů (církevní soud) nebo zřízenců (officiales). Každý b. musí ve lhůtě 3–5 let vykonat cestu do Říma (visitatio liminum) nebo alespoň podat o své diecézi písemnou zprávu. B. může sloužit na cestách mši i na přenosném oltáři. Při pontifikální mši jím sloužené má uprostřed oltáře hořet sedmá svíce (septimum candelabrum). Odznaky biskupské moci jsou: prsten, berla, mitra, biskupský kříž na hrdle (crux pectoralis), fialová čepička (zuchetto, biretum apod.), fialový kolár a fialové punčochy, talár fialové barvy. Při pobytu v Římě dostává rochetu od papeže. Ve stoličném kostele přísluší b-u trůn, tj. biskupský stolec stojící na třech stupních, nad nímž se vznáší baldachýn.

B. diecézní (eparchiální) má vlastní diecézi. B. emeritní - mimo službu. B. titulární nemá vlastní diecézi; může to být b. emeritní, pomocný b. zaniklé diecéze nebo b. celocírkevní (kuriální, nuncius ap.). Titulární b. má buď zvláštní úkoly ve službě papežské stolice nebo ve službě státní (např. jako vyslanec, polní b. apod.).

Arcibiskup má dozorčí povinnosti ve všech diecézích, má právo na insignii palia a na arcibiskupský kříž. První b. země se nazývá primas.

Reformované církve chápou biskupský úřad různě. V novější době jeho význam jakožto duchovního vůdce opět stoupá.

Související pojmy: → papež, → diecéze, → arcibiskup, → kněz, → církev reformovaná, → kříž, → mitra, → berla, → talár, → baldachýn, → kostel, → trůn, → mše, → pontifikálie, → insignie, → oltář, → konzistoř, → koncil, → biřmování, → kalich, → farnost, → chrám, → středověk, → apoštol, → kurie, → chorepiskop, → nuncius, → katedra.

L:
TUMPACH, Josef, PODLAHA, Antonín. Český slovník bohovědný. V Praze: V. Kotrba, 1912, s. 260–265.
BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008, s. 70–71.
TRETERA, Rajmund Jiří, HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Praha : Grada, 2011, s. 29.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl čtvrtý. Praha : Argo, 2002, s. 97–98.

Anna Goldmanová 19.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Joe Angrešt, Zofka777