Z Arts Lexikon
Verze z 30. 12. 2016, 17:00, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Beton

(z franc. béton, z lat. betunium = malta)

B. je stavební materiál ze směsi cementu a kameniva (písek, škvára, štěrk), která tvrdne za přítomnosti vody. Dle množství cementu je b. tučný či hubený, podle množství vody se zpracovává dusáním či litím. Tučný b. obsahuje jen tolik vody, aby bylo zajištěno, že každá částice kameniva je zcela obklopena cementovým tmelem a b. je zároveň dostatečně tekutý, aby se snadno formoval.

Asyřané a Babyloňané ve starověku používali jako spojovací látku nejčastěji jíl. Egypťané vyvinuli látku, která se více podobala modernímu b-u – jako pojivo používali vápno a sádru. Vápno odvozené z vápence, křídy nebo ústřic, později pucolán nebo cement byla pojidla až do 18. století. Pucolán (jemný sopečný popel) používali pro výrobu b-u i staří Římané. Technikou lití b-u je vytvořena kupř. kupole Parthenonu.

V roce 1824 anglický vynálezce Joseph Aspdin vypálil a smíchal dohromady směs vápence a jílu. Tato směs, kterou nazval portlandský cement, se stala základem cementu, důležitého při výrobě b-u.

B. dnes patří k nejrozšířenějším stavebním materiálům. Soudobý b. se užívá od poloviny 19. století ve velkém množství variant. Tyto se liší vlastnostmi závisejícími na jakosti cementu, druhem a velikostí kameniva a na technologických postupech výroby.

Zvrdlý b. má vlastnosti podobné jako přírodní kámen – je trvanlivý, pevný v tlaku; v tahu je jeho pevnost asi 10krát menší než v tlaku, a proto se vyztužuje. Výztuž přejímá tahová napětí (železobeton), nebo do prvku aktivně vnáší předpětí (předpjatý b.), které tahové napětí vyrovnává.

Betonová směs se může lít do bednění, čímž vzniká monolitická stavba, nebo se stavbě konstruuje ze železobetonových prefabrikovaných dílců (panelů – montovaná stavba).

Výtvarné působení holého b. (tzv. pohledového (franc. béton brut) a železobetonu bylo využito hlavně v brutalismu. Estetické a konstrukční vlastnosti b-u využíval i F. L. Wright. B. se významně podílí i na formování soudobého architektonického výrazu a jeho kompozičních prostředků.

B. pohledový (bruit) – betonový povrch v podobě, v jaké zůstává po odbednění, bez dalších úprav. Pro tento b. se často užívá bílý cement, barevné přísady a speciální dekorativní kamenivo (většinou pro povrchovou vrstvu). Z estetiky pohledového betonu na celém povrchu staveb vzešel architektonický směr zvaný brutalismus. Používal jej např. Le Corbusier v poválečných realizacích.

Železob. – jeho vynález se obvykle přičítá Josephu Monieru. Patent získal roku 1867. Železo se používá v podobě lan, tyčí nebo pletiva. Železob. dokáže odolat námaze způsobené větrem, zemětřesením, vibracemi apod.

B. předpjatý se používá pro konstrukce mostů a rozlehlých střech. Rozlišujeme b. předpjatý předem (strunob.) a dodatečně. Předpínání se provádí tyčemi, lany či dráty, a to vnitřně nebo zvenčí.

B. vymývaný – betonový povrch s vybraným kamenivem (např. oblázky apod.), z něhož je po odbednění před úplným ztvrdnutím proudem vody odstraněno pojivo a další drobné součástky. Úprava se používá pro prvky monolitické i montované. Při vhodné volbě kameniva a správném provedení má výrazný dekorativní účinek.

B. polyesterový – jako pojivo je užita umělá pryskyřice.

Související pojmy: → most, → střecha, → kupole, → kámen, → architektura, → brutalismus, → pryskyřice, → antika, → dekor, → starověk, → patent

L:
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 42.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 30.
Concrete. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London. Přístup z: [1]
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 121.
LANÍKOVÁ, Ivana. Předpjatý beton [on-line]. Brno, 2016. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 4.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777