Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Barbakán

(z kelt. bar-bach = předhradí),

1. Původně šikmá střílna.

2. Otvor ve zdi na odtok vody.

3. Později středověký fotrifikační prvek, předsunutý před městkou či hradní bránu, střežící přístup k vlastní bráně. Na bránu navazoval krčíkem opatřeným střílnami a byl obklopený vlastním příkopem. Půdorys b-u byl válcový, půlkruhový, podkovovitý, polygonální či jiný, stavba byla vybavena i věžemi s ochozy a cesta procházející b-em byla z obranných důvodů různě zakřivená, aby se zabránilo přímému postřelu vnitřní brány.

B. je též označení pro 4. hradbu půlměsícového půdorysu před branou a zdvihacím mostem hradu nebo tvrze, obyčejně hájenou dvěma věžemi.

V českých zemích se b. objevil v pohusitské době, byl poměrně vzácný (př. východní předpolí Pražského hradu, hrad v Lichnici, Kostelci nad Černými lesy). Do b-ů nebo jejich zbytků se později vestavovaly domky (např. Kadaň, Slavonice); takto vzniklá prodloužená ulice se v nich nadále zalamovala.

Související pojmy: → brána, → půdorys, → ochoz, → fortifikace, → středověk, → střílna, → hradba, → hrad, → tvrz.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl třetí. Praha : Paseka, 1996, s. 92.
BLAŽÍČEK, Oldřich, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991.
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. V Praze: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech, 2011, s. 119–120.
DUDÁK, Vladislav, Rudolf POŠVA a Bořek NEŠKUDLA. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. 2., rev. a dopl. Praha: Baset, 2002, s. 86. ISBN 8086223906.

Anna Goldmanová 20.11.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777