Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Axiologie (axiology)

( z řec. aksiá = hodnota, logos = slovo, věda)

A. je nauka o hodnotách a hodnocení (někdy označována i termínem timologie). Jedná se o moderní filosofickou disciplínu, tzv. filosofii hodnot.

A. je založena na interakci mezi subjektem a objektem a jeho hodnocení. Cílem je objevit, jak objekt uspokojuje naše potřeby a jestli poskytuje radost či potěšení. Tato otázka byla řešena ve filosofii již za Platóna a Sokrata. Impulsem pro zabývání se otázkou hodnot byla například filosofie F. Nietzscheho, která popírala tradičně uznávané hodnoty.

Bádenská škola hodnot - novokantovci - úkolem je pochopení významu věcí, tj. co vytváří kulturu a kulturní vývoj, který směřuje k určitým ideálům. Existující kulturní hodnoty jsou chápány jako normy, podle kterých člověk jedná určitým způsobem.

Rakouská škola - důraz na emocionální stránky našeho vědomí, která nám umožňuje dobrání se hodnot.

Fenomenologové - vztah mezi vnímáním, ve kterém dílo "ožívá" a estetickým předmětem, který na základě vnímání vzniká. Dochází k procesu zhodnocování skutečnosti. Dochází ke stále větší relativizaci mezi pojmem "krásno" a estetickou hodnotou. Estetická hodnota se stává něčím, co subjekt přičítá objektu.

Existují tři různě orientované axiologické směry:

  • sociologický - O. Zich, J. Mukařovský - inspirován teorií hodnot K. Eliáše (Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty)
  • filozofický - M. Novák - problém hodnot a hodnocení
  • programový (avantgardní) - K. Teigem - odmítání všech klasických hodnot včetně krásy

Související pojmy: → filosofie, → sociologie, → sociologie kultury, → hodnota, → kultura, → ideál, → emoce, → vnímání, → estetika, → krása

L:
HOROVÁ, Anděla (ed.). Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha : Academia, 1995.

Anna Bergerová 23.5.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bera00, Zofka777