Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Autenticita, autentičnost (authenticity)

Pojem označující jednak pravost či původnost ve spojitosti s památkou (→ památka), uměním (→ umění), folklorem (→ folklor), životním stylem apod. (též pojem → originalita), jednak i přirozenost, pravdivost či hodnověrnost určité osobní či umělecké výpovědi. Ve vztahu k hmotné kultuře je a. často chápána jako historická pravost dané stavby v protikladu ke stavbě nově vytvořené, historizující, tj. napodobující tradiční stavební formu či architektonické prvky.

Termín a. je používán zejména ve spojitosti s 1. a. historických památek a zejména jejich rekonstrukcemi, kde se a. stala již téměř kultovním tématem; a. je zde chápána jako jeden z nejdůležitějších předpokladů životnosti hmotné památky, jako neporušenost její originality a historicity; dále ve spojitosti s 2. a. interiérů v kontextu jejich původního vybavení; ve spojitosti 3. s oblastí cestovního ruchu, k vystižení míry dochované a. určitého místa či místní kultury. O něco méně častěji se pak lze setkat s pojmy 4. a. krajiny a přírody; ne zcela běžně pak i ve významu 5. a. osobnosti, jíž se rozumí opravdovost člověka, jeho schopnost být sám sebou, věřit si a plně se přijmout. Viz dále i pojmy → památka historická, → kultura lokální, → obnova památky, → regenerace památek, → rekonstrukce památek, → restaurace památek, → renovace památek.

Autentičnost památky znamená co možná nejpůvodnější stav památky, na který může být nahlíženo z různých úhlů pohledu, tj. z hlediska vzhledu, funkce a materiálu. Autentičnost památkového objektu je posuzována zejména v návaznosti na provedenou rekonstrukci, a to z hlediska použitých technologií, materiálů i výsledného vzhledu. Hojně diskutovaným tématem je pak vztah autenticity a např. osvětlení památky, použití solárních panelů či jiných technických prvků a moderních technologií (viz i pojem → smog vizuální). Jak uvádí Pek, a. památky má dvě roviny, tj. rovinu hmotnou a ideovou (nehmotnou), na něž je třeba brát ohled jak při zásazích, tak i při průzkumech. "Autentičnost památky se s časovými proměnami, vývojem kultury a dobovým estetickým vkusem proměňovala. Obzvláště ... hmotná stránka památek byla dobovými vývoji prvořadě proměňována. Ideová stránka památky je řešena převážně v případech, kdy život památky z větší části nebo úplně končí. Součástí autenticity stavební památky je i její původní umístění, nenarušenost jejího prostředí a kontextu (necitlivá novostavba v blízkosti může autentický čin stavby či celého souboru poškodit víc než přímý zásah do samotné památky - její hmotné substance)."

Autentičnost krajiny či přírody - lze vyjádřit a chápat jako jejich původní podobu a původní druhovou strukturu. V daných souvislostech nelze tedy např. golfové hřiště považovat za opravdovou (autentickou) louku, neboť jeho plocha není porostlá přirozenými, do lokality patřícími, tj. autochtonními druhy trav, ale druhy uměle vyšlechtěnými, tj. ve vztahu k dané lokalitě allochtonními. Autentická příroda (též pojem → krajina přírodní) představuje stav minimálního úbytku původní flóry a fauny a stejně tak i minimálního přírůstku jejich nových druhů, a to vždy ve srovnání s časově vzdáleným stavem přírody neporušené či člověkem nepřeměněné.

Autentičnost destinace cestovního ruchu - a. destinace v rámci cestovního ruchu bývá chápána jako její neinscenovanost či minimální, nulová stylizace či → místní specifičnost; a. a tím i atraktivita turistické destinace je založena jak na jedinečné atmosféře, tak na místních produktech, místní gastronomii, bohatosti života obyvatel apod. Propojení autentičnosti a luxusu zpravidla znamená zvýšení atraktivity, nicméně z dlouhodobějšího hlediska může vést ke snížení a. Stejně tak masová turistika, jejímž impulsem byla právě vysoká a. tuto a. (projevující se v oblasti místní kultury, každodenního života rezidentů (→ kultura každodenní), popř. i v oblasti hmotné kultury, architektury, nabízených suvenýrů apod.) významně ohrožuje. Autentičnost prvků životního prostředí v destinaci lze tedy chápat jako jejich původnost z hlediska místní a kulturní příslušnosti.

Autenticita turistického zážitku. Podle Šípka, Štýrského je nutno a. turistických zážitků posuzovat i v kontextu hodnotových změn a rozvoje společnosti. V moderním pojetí je a. chápána jako "opravdovost zážitků a prožitků, pravost turistických míst, scenérií, suvenýrů, uměleckých děl, folkloru atp., ale také pravost kontaktů turistů s místním obyvatelstvem." Současné postmoderní pojetí a. ale předpokládá, že určitá míra inscenizace je již součástí každé, tj. i turistické interakce. Cestování a turistické zážitky jsou jen jakousi hrou na hru, komercionalizací (→ průmysl cestovního ruchu) a turisté v podstatě i chtějí být klamáni. V krajně postmoderním pojetí je pak "autentické" vše, neboť i strojenost a umělost eventů či neupřímnost organizátorů vyvolává požadovaný prožitek, jehož kvalita je nicméně účastníky subjektivně vnímána a posuzována různě.

Míra a. souvisí s autochtonností prezentovaných prvků a jevů. Autochtonnost, tj. místní původnost a místní příslušnost zvyšuje míru autenticity a naopak, allochtonnost ji výrazně snižuje. Příkladem tohoto mohou být voskové figuríny světově známých osobností umístěné v jim "regionálně" nepříslušejících muzeích nebo postavičky Walta Disneye umístěné v českém prostředí, jež jsou spíše dokladem globalizace kulturní než autenticity.

Faktografická autentičnost textů – podoba textu, kdy se autor drží skutečnosti do nejmenších detailů, též pojem → literatura faktu či → autenticilní literatura.

Míru autenticity nelze jak u hmotných prvků, tak i u prvků přírodních určit absolutně či kvantitativně, neboť do značné míry závisí i na posuzujícím subjektu, tedy na aktérovi.

Opakem a. je falzifikace, kdy lze např. hovořit jednak o záměrně falzifikované památce, o pseudopamátce, ale i o falzifikaci krajiny (např. o tzv. „bavorizaci“ spočívající ve vysazování pro český venkov netypických dřevin oproti dřevinám s určitou národní symbolikou, jako je lípa).

L:
BEČKOVÁ, Kateřina. Autenticita památky, architekti a podnikatelé: Modernizace a asanace v Praze. Přístup z: [1]
ŠÍPEK, Jiří, ŠTÝRSKÝ, Jiří. Kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 152 s.
PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 85.

Odkazy:
Česká placka. Heslo Autenticita. Přístup z: [2]

Eva Heřmanová 7.2.2012, Tomáš Pek 4.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Quido Meruňka, Zofka777