Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Doporučené kategorie pro zařazení hesla)
(Doporučené kategorie pro zařazení hesla)
Řádka 85: Řádka 85:
 
== Doporučené kategorie pro zařazení hesla ==
 
== Doporučené kategorie pro zařazení hesla ==
  
'''Arts management''', '''Arts marketing''', '''Kulturní krajina''', '''Kulturní turismus''', '''Hmotná kultura''', '''Nehmotná kultura''', '''Umění''', '''Media''', '''Památková péče''', '''Financování kultury a umění''', '''Vlastnická práva''', '''Ostatní'''.
+
'''Arts management''', '''Arts marketing''', '''Kulturní krajina''', '''Kulturní turismus''', '''Hmotná kultura''', '''Nehmotná kultura''', '''Umění''', '''Media''', '''Památková péče''', '''Financování kultury a umění''', '''Vlastnická práva''', '''Ostatní pojmy''', '''Vše'''.
  
 
V rámci jednotlivých kategorií prosím o dodržení přednosti substantiva před adjektivem, tedy o vytváření hesel typu '''kultura hmotná''', '''kultura kreativní''', '''kultura lidová''', '''kultura masová''' apod. Optimální je zařazení jednoho hesla do jedné až dvou kategorií, v případě absence vhodné kategorie, v případě nouze či nerozhodnosti lze heslo uložit do záchranné kategorie '''Ostatní''', s níž bude administrátorem dále pracováno a heslo bude dodatečně přeřazeno.
 
V rámci jednotlivých kategorií prosím o dodržení přednosti substantiva před adjektivem, tedy o vytváření hesel typu '''kultura hmotná''', '''kultura kreativní''', '''kultura lidová''', '''kultura masová''' apod. Optimální je zařazení jednoho hesla do jedné až dvou kategorií, v případě absence vhodné kategorie, v případě nouze či nerozhodnosti lze heslo uložit do záchranné kategorie '''Ostatní''', s níž bude administrátorem dále pracováno a heslo bude dodatečně přeřazeno.

Verze z 5. 2. 2012, 12:43

Úvodní slovo

Tímto pokusem o vytvoření on-line výkladového slovníku se dopouštíme řady neodčinitelných hříchů. Zejména troufalosti, velikášství, naivnosti, neskromnosti, neprozřetelnosti, nepromyšlenosti, ctižádostivosti a nekritičnosti. Dobrovolně se tímto též vystavujeme konstruktivní i nekonstruktivní kritice. Rádi bychom spolupracovali s lidmi stejné krevní skupiny nejen z řad studentů, vysokoškolských učitelů a dalších odborníků, ale i zájemců z řad veřejnosti, internetových fandů a lidí s nadprůměrnými kulturními kompetencemi.

Cílem tohoto projektu je vytvořit dosud chybějící slovník, který by věcně prvoplánově pokrýval a terminologicky snad i sjednocoval oblast uměleckého managementu, marketingu v oblasti umění a kultury, podnikání v oblasti kultury, financování kultury a umění, ale aby se dotýkal i oblastí úzce souvisejících, tj. v oblasti kulturní krajiny, oblasti kulturního turismu či multikulturní problematiky. Výhledově by mohl pokrývat např. i biografická hesla či hesla týkající se vybraných kulturních subjektů pohybujících se v dané oblasti.

Náš Arts Lexikon se tak jako analogické projekty (právnický Iuridictum či lékařská WikiSkripta) snaží o vytvoření prostoru pro kooperativní tvorbu, o využití potřeby tvůrčí činnosti a potřeby seberealizace, jež jsou vlastní většině normálních lidí, ale i o využití specifických odborných znalostí internetové komunity.

Let´s go, nebojte se tvořit, i když Vaše příspěvky mohou být někdy redakční radou i nemilosrdně upravovány.

Doporučení pro tvorbu hesla

Vzorové heslo do „ARTS-LEXIKONU“ – prvotní návrh

Zásady

Délka hesla může být různá, dle jeho významu (optimální délka asi 2-4 odstavce). Žádoucí je srozumitelnost. Při opakování ústředního termínu se tento již dále v textu hesla nevypisuje, ale píše se jen jeho zkratka, tj. tučně jeho počáteční písmeno (např. u suburbanizace..... „současný proces s. je důsledkem......“). Řazení substantivum, pak adjektivum, např.: magie (z řečtiny: mageia, „čarodějnictví“), ..... magie homeopatická,..... magie kontaktní,..... magie počátku (magie prvního dne), jde o tradiční obřad primitivních národů....

Struktura hesla

Ústřední termín je psán tučně, veškerý text doporučuji psát bez jakýchkoliv slovníkových nebo i běžných zkratek. Existuje-li autor pojmu, člověk, který jej vymyslel či použil jako první (např. jako Čapek pojem robot, Cooley pojem primární sociální skupina, Lynch mentální mapy apod.), měl by být uveden. Různé významy, resp. oblasti, v nichž se pojmu užívá, je-li těchto významů více než jeden, užívejte, prosím, pro ně číslování arabskými číslicemi, řazení významů navrhuji podle četnosti, běžnosti použití, subjektivně pociťované významnosti; uvedeny by měly a mohly být původní, ale i přenesené významy termínu. Existují-li, měla by být uvedena i synonyma, a v textu i vazba na příbuzné → a vzdálenější →›› významy, které ale ve slovníku být mohou, ale také nemusí. Uvádět lze i frazeologie, příklady, doslovné citace, které ilustrují danou problematiku či daný termín v příslušných kontextech, u nejdůležitějších pojmů lze uvádět i všeobecně uznávanou, nejznámější či nejpoužívanější definici a jejího autora. Prosíme o anglický ekvivalent (popř. dobrovolně i jiný ekvivalent ve světovém jazyce), primárně lze velmi dobře použít google překladač a dále tento ekvivalent ověřovat v příslušném výkladovém dvojjazyčném slovníku. A: F: N: R: I: Existuje-li, nějaká zásadní literatura k danému pojmu (maximálně 1-3 odkazy, velikostí písma č. 10, pokud možno plnou citaci). Autorizace hesla: Her, Cer, Hor, Pek, Pes a zkratky dalších uživatelů. Datum vytvoření / datum aktualizace.

Vzor

Kultura (culture) nadbiologické adaptační mechanismy člověka. Pojem je užíván ve smyslu 1. tvorba a užívání symbolů a artefaktů, 2. systém informací, které zakládají způsoby, jimiž lidé v určité skupině komunikují se svým sociálním okolím a materiálním prostředím; zahrnuje soubory principů, pravidel, mravů a způsobů interakce uvnitř skupiny; k. je předávána výhradně negeneticky, tedy učením, 3. dle S. Freuda k. vyrůstá z represe a sublimace v člověku přítomných pudů, jimiž jsou Eros a Thanatos, 4. původní význam k. lze spojovat se zemědělskou výrobou, 5. pojem k. jako → civilizace, 6. hmotná k. jako dochovaný doklad minulé a současné činnosti člověka a lidských společenství, 7. nehmotná k.. 8. jogurtová k. →›› subkultura, →›› kontrakultura atd., atd. atd. ....... UNESCO definuje k. široce antropologicky jako: „........................................“, OSN chápe k. jako: „..........................“.

A: culture F: culture N: Kultur R: культура I: cultura

L: BAUMANN, Shyon. Hranice umění: vysoká kultura v Hollywoodu. Hollywood Highbrow. From Entertaiment to Art. Princeton-Oxford: Princeton University Press 2001, s. 1–18. ISSN 0862-397X.

Her - 3.2.2012

Doporučené kategorie pro zařazení hesla

Arts management, Arts marketing, Kulturní krajina, Kulturní turismus, Hmotná kultura, Nehmotná kultura, Umění, Media, Památková péče, Financování kultury a umění, Vlastnická práva, Ostatní pojmy, Vše.

V rámci jednotlivých kategorií prosím o dodržení přednosti substantiva před adjektivem, tedy o vytváření hesel typu kultura hmotná, kultura kreativní, kultura lidová, kultura masová apod. Optimální je zařazení jednoho hesla do jedné až dvou kategorií, v případě absence vhodné kategorie, v případě nouze či nerozhodnosti lze heslo uložit do záchranné kategorie Ostatní, s níž bude administrátorem dále pracováno a heslo bude dodatečně přeřazeno.

Probíhající, pro veřejnost otevřené či polootevřené, oficiální i soukromé, on-line kulturní projekty

Projekt Zvuky Prahy (Miloš Vojtěchovský), viz [1]

Databáze českého amatérského divadla (MK ČR), viz [2]

Databáze slovenského divadla (Divadelný ústav Bratislava, SR), viz [3]

Databáze drobných památek v ČR s důrazem na Plzeňský kraj, (Martin Milichovský), viz [4]

Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice (Michal Valenčík), viz [5]

Databáze kostelů v ČR (Collegium Strahoviense), viz [6]

Kostely a církevní stavby v České republice (Otakar Jelínek), viz [7]

Mapa bohoslužeb (Jan Paták), viz [8]

Zaniklé obce a objekty po roce 1945 (Pavel Beran), viz [9]

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Petr Fabian), viz [10]

Databáze vodních mlýnů (Rudolf Šimek), viz [11]

Databáze vodárenských věží (Společenstvo vodárenských věží), viz [12]

Národní registr pramenů a studánek, E-studánky (Mladí ochránci přírody, o.s.), viz [13]

Zvony a zvonění (Tomáš Weissar), viz [14]

Industriální topografie (průmyslová architektura a technické stavby) (ČVUT), projekt VCPD FA ČVUT v Praze, Databáze objektů a Databáze osobností (architektů, stavebníků, stavebních firem), info viz [15], vstup do databáze po registraci viz [16].

TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR), projekt zpřístupnění starých map a mapových sbírek, MK ČR + devět paměťových institucí, viz [17] a [18]

Wikiprojekt České obce, viz [19]

Fotohistorie obcí, měst a staveb v krajině (Ivo Petr), viz [20]

WikiProjekt Kostely, viz [21]

Studenti píší Wikipedii, viz [22]

Aktuální autorský kolektiv

Odpovědný garant projektu

Odborní garanti a členové redakční rady slovníku

Externí spolupracovníci

Anketa

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Admin, Echo, Joe Angrešt, Magdalena, Maljana, Markos, Zofka777