Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archonti

(řec. archontes, j.č. archón = vládce)

A-i byli volení vládci mnoha helénských měst ve starověku, zvlášť měst původu iónského a aiolského. Voleni byli zpravidla na rok; museli splňovat různá kritéria (majetek, urozenost, osobní zachovalost).

Nejznámější jsou a. athénští. Dle pověsti začala jejich vláda r. 1068 př.n.l. po smrti hrdinského krále Kodra, jenž zemřel za vlast v boji proti Dóriům. Pravděpodobně v té době byli voleni doživotně a jednalo se o členy Kodrova nebo Melanthova rodu. Konec doživotního archonství bývá kladen do r. 752 př.n.l. Poté byli a. voleni na 10 let, od. r. 712 př.n.l. byla funkce přístupná všem urozeným (eupatridé). Od r. 683 se volil ne 1 archón na 10 let, ale 9 vládců na 1 rok (voleni 60-ti člennou radou, měli výkonnou moc). Za Solóna byli a. voleni lidmi a vykonávali jejich vůli (voleni mohli být nejzámožnější občané). Ústava Solónova omezila soudní moc a-ů, i tak měli ale velkou moc.

Největší změnu navrhl r. 479 Aristeidés, a to zpřístupnění funkce a-a každému Athéňanovi. Volba probíhala losem. Prověrka (dokimasiá) zjišťovala u uchazeče athénský původ tři generace zpět, splnění vojenské povinnosti, závazků vůči státu a úctu k rodičům. Poté skládali dvojí úřední přísahu. Na znamení nedotknutelnosti nosili myrtový věnec.

1. archón soudil pře rodinné a dědické, dozíral na dionysie a thargelie (v době císařské nazývaný epónymos).

2. archón zvaný basileus dbal na bohoslužebné záležitosti a trestní právo ve věcech náboženských; řídil mystérie, dozíral na gymnické závody.

3. archón, tzv. polemarchos vykonával soudnictví ve sporných věcech metoiků a cizinců.

Zbylých 6 a-ů, tzv. thesmothetai, tvořilo sbor zákonodárců, znalců práva a soudců.

Každý z prvních 3 a-ů si volil sám 2 pomocníky. Při stížnosti mohl být archón suspendován. Úřad a-ů se zve archonát.

Po skončení vlády podléhali euthymě – přezkoumání jejich činnosti; podávali zprávu radě (búlé) sestávající z 10 revizních úředníků.

Postupně se moc a-ů stávala formalitou, ta přecházela na zvláštní sbory nebo úředníky.

Ze slova archón je odvozen i název gnostické sekty archontiků vyskytující se ve 3. a 4. století v Palestině a Aeménii. Nazváni byli podle nauky o a-ech (knížatech) sedmera nebes. Učili, že je osmero nebes - v nejvyšším sídlí matka světla a každé ze 7 nižších má svého vládce (a-a) obklopeného anděly. Vládcem 7. nebe je Sabaoth, otec ďábla, jenž s Evou zplodil Kaina a Abela. Synem Adama a Evy byl prý pouze Seth, jenž byl poslán nejvyšším bohem bojovat proti nižším mocnostem. Archontikové zavrhovali svátosti a vzkříšení těl.

Související pojmy: → metoik, → mystérie, → dionysie, → thargelie, → eupatridé, → rod, → helénismus, → starověk, → sekta, → gnose, → svátost, → vzkříšení, → anděl.

L: SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky.Praha : Academia, 1973, s. 70–71; BAHNÍK, Václav. Slovník antické kultury. Praha : Svoboda, 1974, s. 67; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Argo, 2002, s. 696–697; TUMPACH, Josef a Antonín PODLAHA. Český slovník bohovědný. V Praze: V. Kotrba, 1912. s. 631.

Anna Goldmanová 7.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777