Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archiválie

A. představuje dokument, který byl z důvodu doby svého vzniku, z důvodu obsahu či původu, z důvodu vnějších znaků či pro svoji trvalou hodnotu (politickou, hospodářskou, právní, historickou, kulturní, vědeckou či informační) vybrán ve veřejném zájmu ve skartačním řízení pro trvalé uchování a byl vzat do evidence archiválií. A. jsou nejen písemné, obrazové či zvukové dokumenty, vzniklé činností státních orgánů, obcí, fyzických či právnických osob, ale např. i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, jež byly taktéž vzaty do evidence.

Nakládání s archiváliemi se řídí § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zákon , podle něhož se a. zařazují do I. nebo do II. kategorie. Zřizovatel archivu nebo kulturně vědecká instituce, v nichž jsou uloženy archiválie I. kategorie, je povinen zajišťovat vyhotovení: a) kopií a., které svými vlastnostmi a způsobem zpracování zaručují nejvyšší trvanlivost pro dlouhodobé uložení, b) kopií a. určených k uživatelské práci. Tato povinnost se ale nevztahuje na audiovizuální archiválie uložené v Národním filmovém archivu.

Typy a., které se zařazují do I. kategorie, jsou uvedeny v příloze č. 3 výše uvedeného zákona a jsou jimi např. dokumenty vzniklé do roku 1526, listiny vzniklé v období 1527-1648, dále též zemské desky, soupisy poddaných, urbáře, pozemkové knihy, matriky narozených, zemřelých a oddaných, matriky vojenské i vysokoškolské, berní ruly, iluminované úřední knihy, zvukové s filmové dokumenty vzniklé do roku 1920, kroniky, deníky, korespondence významných osob, archiválie vojensko politické a řada dalších. Ostatní a. jsou a. řazené do II. kategorie. A. může být prohlášena i za archivní kulturní památku (→ památka archivní, kulturní) nebo národní kulturní památku (→ památka národní, kulturní). Všechny archiválie jsou chráněny státem a jsou součástí Národního archivního dědictví.

Soubor a. vytváří archivní fond čili → archiv. V něm jsou a. ukládány jako knihovní jednotky, popř. v kartonech; velikost, resp. rozsah a. se stanovuje v "bm", tj. běžných metrech. V soukromých archivech akreditovaných MV ČR a v archivech veřejných jsou badatelům k nahlížení zdarma zpřístupněny a. starší třiceti let, pokud není jejich zveřejnění chráněno zvláštním právním předpisem. K nahlížení a studiu jsou předkládány i a. vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bývalé státní bezpečnosti, společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě.

Eva Heřmanová 16.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777