Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archeoskanzen

A. je 1. forma prezentace archeologických artefaktů a rekonstrukcí ve volné přírodě, v autentické lokalitě. Pojem je slovní zkratkou a synonymem pojmu archeologický skanzen.

Kuna pojem a. chápe jako 2. specifický typ muzea, kde jsou "vesměs vystavovány rekonstrukce pravěkých staveb či výrobních zařízení. Jsou také ve větší či menší míře středisky archeologických experimentů. Ne ve všech zařízeních tohoto typu je ovšem vědecký experiment hlavním rysem činnosti; velmi často jde o popularizaci archeologie a seznamování veřejnosti s poznatky o minulosti formou jejího napodobování, hry apod.".

Dolák za a., resp. archeologický skanzen považuje 3. "expozici reliktů a rekonstrukcí autentické archeologické lokality."

Pojem a. je nicméně někdy i odborníky záměrně nepoužíván a nahrazován pojmem archeopark, resp. archeologický park. Tichý a kol. např. hovoří např. o vhodnějším užití těchto pojmů (obsahujících slovo "park") a o nevhodnosti užívání pojmů archeoskanzen či archeologický skanzen, neboť tyto pojmy umožňují lépe odlišit takovéto projekty od tradičních muzeí uchovávajících archeologické originální památky v depozitářích. Jiní autoři užívají všechny výše zmíněné pojmy, jejichž rozdíly se příliš nezabývají.

Příklady fungujících a-ů v Česku a na Slovensku (kdy zpravidla jde o autentické archeologické lokality, prohlášené kulturní památky, národní kulturní památky, aktivity z oblasti experimentální archeologie a vzdělávání):

  • Březno u Loun – Archeologický skanzen Březno u Loun, viz [1],
  • Český Těšín – Archeopark Chotěbuz Podobora, viz [2],
  • Mikulčice – Slovanské Hradiště v Mikulčicích, viz [3],
  • Modrá u Velehradu – Archeoskanzen Modrá – Opevněné Velkomoravské sídliště středního Pomoraví, viz [4],
  • Netolice – Archeopark Netolice, viz [5],
  • archeoskanzen Havránok (Liptovská Mara, Slovensko), viz [6].

Související pojmy: → archeologie, → artefakt, → skanzen, → muzeum, → depozitář, → rekonstrukce, → experiment, → experiment archeologický, → popularizace, → archeologie zážitková, → relikt, → autenticita, → lokalita, → park, → archeopark.

L:
KUNA, Martin. Hospodaření s archeologickým dědictvím. In KUNA, Martin (ed.). Archeologie pravěkých Čech 1: Pravěký svět a jeho poznání. Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2007, s. 133.
DOLÁK, Jan. Prezentace archeologie. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2012. Dizertační práce. Vedoucí práce prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. s. 16.
TICHÝ, Radomír, DRNOVSKÝ, Václav, DOHNÁLKOVÁ, Hana, SLEZÁK, Milan. Archeopark pravěku ve Všestarech: základní teze. Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 2009, č. 10, s. 83–89.

Eva Heřmanová 27.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777