Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archa

(z lat. arca – schránka, skříňka)

1. V prvotním významu se a-ou míní a. úmluvy (schránka úmluvy) – kultovní předmět, chápaný Židy jako dar od boha. A. odkazovala k Bohu, ale nezpodobovala jej jako člověku podobnou bytost. Zhotovena byla z akátového dřeva pokrytého zlatem. Na víku byli dva cherubíni s křídly roztaženými nad schránkou na znamení ochrany. V a-e byly uloženy dvě kamenné desky s božími přikázáními, Árónova hůl a zlatá nádoba na manu. A. spočívala ve velesvatyni uvnitř tabernáklu starobylého Jeruzalémského chrámu a mohl ji spatřit pouze vysoký kněz Izraelitů na Yom Kippur – Den usmíření. Uložení kultovních předmětů do schránky bylo odvozeno ze starších zvyklostí Egypťanů, Babyloňanů a Chetitů, kteří taktéž ukládali důležité záznamy do schránek a ty ukládaly v chrámech. Levité (kněžští funkcionáři) s sebou nesli a-u během putování Hebrejů v poušti. Po dosažení Kanánu, změ zaslíbené, byla a. uložena v Shiloh, ale občas byla nošena do bitev. Král David ji přenesl do Jeruzaléma a nakonec ji král Šalomoun umístil do chrámu. Ztratila se po zničení chrámu v roce 587 p. n. l. Poslední osud a-y je nejasný.

2. Pojem pro schránu na kultovní předměty v judaismu přešel na označení ozdobené skříňky, do níž se ukládají posvátné svitky Tóry určené k veřejnému uctívání. Tato a. práva/svatá a. symbolizuje velesvatyni Jeruzalémského chrámu a je nejsvětějším místem v synagoze a ústředním bodem modlitby. Askenáští Židé pokrývají dvířka a-y bohatě vyšívanou látkou, zatímco Sephardičtí Židé vkládají látku dovnitř. Před kabinetem nebo v jeho blízkosti visí věčné světlo a nad dveřmi je obecně umístěn nápis Desatera (často ve zkrácené formě) nebo jiného relevantního posvátného textu.

3. A. též značí a-u Noemovu – loď, kterou dle hebrejské mytologie postavil Noe na příkaz Boha, aby v ní zachránil před potopou sebe, svoji rodinu i jeden pár z každého druhu zvířat. V křesťanství je a. mj. chápána jako církev a je s ní spojena symbolika dřeva (strom života, kříž). Tento motiv byl často zpodobován v malířství (např. nástěnné malby v katakombách), byl motivem ilustrací biblí i kronik a uplatnil se i v sochařství, kupř. jako reliéf bronzových vrat chrámu sv. Zenona ve Veroně z 12. stol. Námět se v umění udržel až do 19. stol. (Michelangelo, Tintoretto, J. Bassano, T. Géricault).

4. V křesťanství se podobně jako v judaismu termínem a. označoval skříňkový oltář, který se typově vyvinul již v raném křesťanství ve 3. až 5. stol. a jehož vnitřní prostor sloužil k uchování ostatků mučedníků nebo kultovního nádobí. Název se vžil v českém odborném názvosloví a označuje nepřenosný (altare fixum) i přenosný (altare portabile) typ skříňového oltáře se skříní s jedním křídlem (diptychon) nebo se skříní o dvou příklopných křídlech (triptychon), zdobených řezbami a malbou na vnitřních a často i na vnějších straných. Na křídlech vně i vnitř se vyobrazovaly výjevy biblické a legendární. A-u ukončoval nahoře také nástavec se sochami světců. A-y vznikaly v době gotické a raně renaisanční. Zachovaly se např. gotická a. ve farním kostele jílovském (bývalý hlavní oltář z kostela sv. Jindřicha v Praze), ve farním kostele slavětínském, v kapli na Křivoklátském hradě aj. Z doby raně renaisanční to je kupř. a. u Matky Boží před Týnem v Praze.

Související pojmy: → kaple, → oltář, → socha, → světec, → řezba, → malba, → gotika, → renesance, → legenda, → tabernákl, → chrám, → kult, → mučedník, → ostatek, → křesťanství, → judaismus, → kronika, → bible, → katakomby, → malba nástěnná, → ilustrace, → motiv, → reliéf, → sochařství, → církev, → kabinet, → symbol, → synagoga, → modlitba, → mana, → cherubín, → kříž, → umění výtvrané, → mytologie .

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 26–7. ISBN 8020006095; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Argo, 2002, 822 s.; Ark of the Covenant. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2019-4-8]. Dostupné z: <https://www.britannica.com/topic/Ark-of-the-Covenant>. Ark – Judaism. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2019-4-8]. Dostupné z: <https://www.britannica.com/topic/ark-Judaism>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt