Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Anestetika

Termín z oblasti estetiky Wolfganga Welscha. A. je stavem, v němž je rušena schopnost cítit, způsobuje necitlivost ve smyslu ztráty, přerušení nebo nemožnosti senzibility na všech úrovních (od fyzické otupělosti až po duchovní slepotu).

A. není anti-estetická, tzn. že nezavrhuje dimenzi estetického; není ani ne-estetická, tzn. že se nekvalifikuje podle estetických kategorií jako negativní a nespojuje se ani s tím, co není estetické, a tedy s tím, co nemá vztah k estetickým otázka a co by bylo esteticky neutrální.

A. problematizuje elementární vrstvu estetického, jeho podmínku a hranici. Anestetizácia se realizuje z důvodu ušetření lidí v kontextu estetických útrap, ale i slastí (například u stoiků). Díky médiím lidé ztrácejí kontakt s autentickou realitou, která se stává neautentickou, sekundární a bezbarvou => anestetizácia vůči původní realitě je negativním důsledkem vzestupu tele-reality. Estetická narkotizace mediálního světa způsobuje sociální desenzibilizaci - platí zde zákonitost: čím více estetiky, tím více anestetiky.

Anestetizace označuje procesy znecitlivění vůči estetickým podnětům, které se jako důsledek všeobecné estetizace a důsledek vlivu médií rozšiřují v moderní kultuře v posledních sto letech.

A. se dělí na tři epochy:

  • 1. metafyzika (od začátku filozofie do 18. století) – důraz na anestetiku (člověk by se měl odvrátit od smyslových vjemů k nadsmyslovým vjemům; Platón, Aristoteles, Stoici; paradox => není možné zcela se zbavit smyslového, není možná totální anestetizace;
  • 2. moderna (od 18. do 20. století) – důraz na estetiku; ideálne bytí lze dosáhnout pouze úplnou estetizací; Baumgarten, Schiller, Hegel; a. pouze jako označení deficitu, jako znak utlačované společnosti; svobodu lze dosáhnout pouze v estetice;
  • 3. postmoderna (epocha naší přítomnosti) – snaha sloučit estetiku a a.; spojení, vzájemná souhra a propletenost estetiky a a-y; snaha zviditelnit jednu věc znamená potlačit věc jinou a učinit ji neviditelnou => aisthesis neprobíhá bez anaisthesis; Marcel Duchamp a ready-mades = prototyp moderní anestetiky, protože tato volba nebyla diktována estetickou slastí, ale vznikla reakcí vizuální indiference při absenci dobrého nebo špatného vkusu; postmoderní umění => komplexně zdvojený pohyb estetiky a a-y; umění by mělo rozvinout „kulturu slepé skvrny“ = anesteticky akcentovaná estetika by se stala školou toho, co je odlišné – blesk, porucha, odcizení by byly její základní kategorie; minimal art => maximum anestetiky při minimálních estetických vkladech; dekonstruktivní architektura => umění jako instance anestetického v protikadu k dráždivé senzitivitě společnosti zaměřené na osvojování.

Procesy estetizace a anestetizace již dnes nelze oddělit. A. není ničím vnějším vůči estetice, ale vyrůstá v jejím nitru. Umění může využívat a-u pro opětovné budování citlivosti vůči estetickým podnětům.

Súvisejúce pojmy: estetika, umění, umění moderní, moderna, umění postmoderní, postmoderna, vkus, média, autenticita, kultura, ready-mades

L: MISTRÍK, E. Estetický slovník. Bratislava : Album, 2013.

Michaela Krchová 29.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Michaela Krchová, Zofka777