Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Anestetika

Termín z oblasti estetiky Wolfganga Welscha. A. je stavem, v němž je rušena schopnost cítit, způsobuje necitlivost ve smyslu ztráty, přerušení nebo nemožnosti senzibility na všech úrovních (od fyzické otupělosti až po duchovní slepotu).

A. není anti-estetická, tzn. že nezavrhuje dimenzi estetického; není ani ne-estetická, tzn. že se nekvalifikuje podľa est. kategórií ako negatívna a nespája sa ani s tým, čo nie je estetické, a teda s tým, čo nemá vzťah k estetickým otázkam a bolo by esteticky neutrálne. Anestetika problematizuje elementárnu vrstvu estetického, jeho podmienku a hranicu. Anestetizácia sa vykonáva pre ušetrenie ľudí od estetických útrap, ale aj slastí (napríklad u stoikov). V dôsledku médií ľudia strácajú kontak a cit s autentickou realitou, ktorá sa stáva neuatentická, sekundárna a bezfarebná => anestetizácia voči pôvodnej realite je negatívnym dôsledkom vzostupu tele-reality. Estetická narkotizácia mediálneho sveta spôsobuje sociálnu desenzibilizáciu - platí tu zákon: čím viac estetiky, tým viac anestetiky. Anestetizácia označuje procesy znecitlivenia voči estetickým podnetom, ktoré sa ako dôsledok všeobecnej estetizácie a vplyvu médií rozširujú v modernej kultúre posledných sto rokov. Anestetika sa delí na tri epochy:

         1.) metafyzika (od počiatku filozofie do 18. storočia) – dôraz na anestetiku
         - človek by sa mal odvrátiť od zmyslových súcien k nadzmyslovým súcnam
         - Platón, Aristoteles, Stoici
         - paradox => nie je možné úplne sa zbaviť zmyslového, nie je možná totálna anestetizácia
         2.) moderna (od 18. st. do 20. storočia) – dôraz na estetiku
         - ideálne bytie sa dá dosiahnuť len úplnou estetizáciou
         - Baumgarten, Schiller, Hegel
         - anestetika len ako označenie deficitu, znakom utlačovanej spoločnosti, slobodu možno dosiahnuť len v estetike
         3.) postmoderna (epocha našej prítomnosti) – snaha zlúčiť estetiku a anestetiku
         - spojenie, vzájomná súhra a prepletenosť estetiky a anestetiky
         - zviditeľniť jednu vec znamená potlačiť inú vec a urobiť ju neviditeľnou => aisthesis neprebieha bez anaisthesis
         - Marcel Duchamp a ready-mades = prototyp modernej anestetiky, pretože ich voľba nebola diktovaná est. slasťou,
          ale vznikla reakciou vizuálnej indiferencie pri absencii dobrého alebo 
          zlého vkusu
        postmoderné umenie => komplexne zdvojený pohyb estetiky a anestetiky
     	 - umenie by malo rozvinúť „kultúru slepej škvrny“ = anesteticky akcentovaná estetika by sa stala školou toho, 
          čo je odlišné – blesk, porucha, cudzota by boli jej zákl. kategórie
        - minimal art => maximum anestetiky pri minimálnych estetických vkladoch
        - dekonštruktívna architektúra => umenie ako inštancia anestetického v protiklade k dráždivej senzitivite spoločnosti zameranej na osvojovanie

Procesy estetizácie a anestetizácie už dnes nie je možné oddeliť. Anestetika nie je niečím vonkajším voči estetike, ale vyrastá v jej vnútri. Umenie môže využívať anestetiku na opätovné budovanie citlivosti voči estetickým podnetom.

Súvisejúce pojmy: anestetizace --> estetické myšlení --> Wolfgang Welsch --> estetizace

L: MISTRÍK, E.: Estetický slovník. – 2., prepracované vyd. – Bratislava : Album, 2013. ISBN 978-80-971533-4-2. WELSCH, Wolfgang. Estetické myslenie. Bratislava: Archa, 1993. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7115-063-0.

Michaela Krchová 29.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Michaela Krchová, Zofka777