Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Agora

(z řec. ageiró = shromažďuji)

V Řeků původně 1. shromáždění vojska nebo lidu, svolaného k rokování. Poté 2. shromaždiště, náměstí v řeckých městech, které bylo zároveň tržištěm a shromaždištěm občanů, centrem náboženského, politického (byly zde úřadovny) i společenského života. A. byla pod ochranou stejných božstev, která byla božstvy města anebo státu. Z a-y od oltáře dvanácti bohů vycházely všechny silnice.

Vypovězení z a-y znamenalo výhost z celé z vlasti. Vyjednávaly se zde nejzávažnější věci. Veřejný trh neobchodníci navštěvovali jen v nejnutnější potřebě; také mladí, kteří usilovali o veřejný úřad, se měli tržišti vyhýbat. Největší ruch byl na a-ře od 10. hodiny do poledne. Na a-ře se konaly národní slavnosti i veřejné smutky. A. tržebná byla od poradní části oddělena nízkou zídkou. Aristotelés požadoval mimo tyto i a-u na chrámovém návrší.

Kolem obdélného, někdy i nepravidelného prostranství uprostřed města nebo u přístavu byly veřejné správní budovy (búleutérion – radnice pro schůze rady, prytaneion), sloupořadí (stoá), nacházely se tu hlavní oltáře a svatyně, héróa, posvátné stromy a pomníky slavných mužů; z oltářů byl nejdůležitější oltář bohyně Themis, před nímž se rozsuzovaly soudní spory.

V době helénismu bývaly a-y opatřovány kolem dokola kolonádami a vstupovalo se na ně monumentálními branami (Efesos, Milétos – brána jižní a-y je dnes v Pergamenském museu v Berlíně, Délos, Kós, Knidos).

Nejznámější a. byla v Athénách. Americké výkopy zde v roce 1931 odkryly základy veřejných budov (např. úřadovny archontů, búleutérion, obecní dům – tholos), chrámy (např. Héfaissteion) i soukromé domy; z dalších vynikaly např. stoá poikilé – zastřešené sloupořadí pokryté malbami a athénská obrazová galerie s velkým vyobrazením maratónské bitvy; byly zde též dílny kovotepců, sochařů a hrnčířů atd.

A-y měly různou výzdobu a velikost. Největší zachovaná a. z římské doby je v maloasijském městě Mílétu (196 x 164 m) – vcházelo se na ní zdobnou branou. Také v Korintě je podobně velká a. z téže doby (255 x 127 m); bylo zde hodně krámů. V Efesu byla a. čtvercová (110 x 110 m).

Související pojmy: → galerie, → helénismus, → starověk, → sloupořadí, → radnice, → brána, → socha, → kovotepectví, → chrám, → archonti, → kolonáda, → oltář, → radnice, → pomník, → trh, → malba, → hrnčířství.

L:
SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973, s. 37–38.
BAHNÍK, Václav. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974, s. 19; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl první. Praha : Argo, 2002, s. 457–458.

Anna Goldmanová 19.11.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777