Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Aglomerace

(z lat. agglomerare = nabalovat se na kouli, shluknutí, skotoučení)

1. v metalurgii spékání, které vzniká souhrnem fyzikálních, tepelných a chemických dějů. Ze směsi aglomerační rudy, jemnozrnného koncentrátu, přísad a paliva (koks), roztavením jemnozrnných částic a natavením povrchu větších částic vzniká tavenina zabezpečující spojení do pórovitého spečence, aglomerátu.

2. v urbanismu či sídelní geografii silně urbanizované území velkého města a jeho okolí; geograficky zahrnuje blízké sídlení útvary s jejich spádovými územími. Jednotlivé části a. jsou propojeny intenzivními ekonomickými, technickými, kulturními a jinými vztahy. A. je charakteristická značnou koncentrací výrobních sil a bytového fondu (vysoká hustota osídlení) a vysokou mobilitou obyvatelstva. Dominuje zde jedno, dvě či několik měst, které tvoří jádro a. (monocentrická, bicentrická, polycentrická). Obyvatelstvo je existenčně zakotveno v pracovištích města, ne v zemědělství. A. je většinou propojena dopravním systémem (hromadnou městskou a příměstskou dopravou). A. díky vyšší koncentraci obyvatel a na sebe navazující produkční aktivity dosahuje vyšší efektivitu, protože společně využívá infrastrukturu atd. Pojem a. je třeba odlišovat od pojmu konurbace.

A. vznikaly již ve starověku, ovšem co do počtu obyvatel byly nesrovnatelně menší než největší a. dnešní (např. Babylon – 250 tisíc, Řím – 650 tisíc obyvatel). Města se začala rozrůstat především v době industrializace.

Za a-i lze označit Prahu (Pražská středočeská a.), Brno s předměstími, Plzeň, Olomouc-Přerov-Prostějov, Ostravu (typický příklad polycentrické a.), Hradec Králové – Pardubice (bicentrická a.) atd.

Výraz a. byl do urbanismu přenesen právě z metalurgie: metaforicky městská a. vzniká „spékáním, shluknutím“. Největší a-í v současnosti je japonské město Tokio s 38 mil. obyvatel.

3. v potravinářství jedna z fází výroby sušených potravin. A. typu rewet se užívá ke zvětšení velikosti částic na požadovaný rozměr. Jemné prášky jsou přenášeny k aglomerační komoře kde je prášek rozptýlen ve vzduchu a v kontaktu s rozstřikovanou kapalinou. Tato a. je typická pro potravinářské výrobky jako sušené mléko, káva, kakaový prášek, kde jsou požadovány instantní vlastnosti složek. Na a-i navazuje granulace prášku. Mokré granule se poté suší.

Související pojmy: → urbanismus, → město, → metafora, → koncentrace, → sídlo, → fond, → starověk, → industrializace, → efektivita, → úspory aglomerační, → externalita, → infrastruktura, → produkce, → megalopolis, → oblast metropolitní, → konurbace, → suburbanizace.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl první. Praha : Argo, 2002, s. 1035.
LIPUS, Radovan. Scénologie a urbanismus (Scénologie Ostravy 5). Disk. 2005, roč. 12, s. 53–82.
GAJDÍKOVÁ, Zuzana. Vybrané pojmy urbanistické kompozice [on-line]. Ústav územního rozvoje: Brno, © 2001–2016 [cit. 2016-1-5]. Přístup z: [1]
OBDRŽÁLKOVÁ, Jaroslava. Vliv sušeného mléka na reologické vlastnosti jogurtu: Bakalářská diplomová práce Zlín, 2008, s. 28. Přístup z: [2]

Odkazy:
Wikipedie. Heslo Aglomerace. Přístup z: [3]

Anna Goldmanová 5.1.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777