Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Advent

(z lat. adventus = příchod, tj. příchod Páně)

A. je doba předvánoční, určená k tomu, aby se věřící připravili k oslavě Kristova narození. A. je současně i přípravou na očekávaný eschatologický příchod Krista na konci věků. Počátek a-u je i začátkem církevního roku.

První stopy a-u nacházíme v Galii a ve Španělsku, kde byla Epifanie 6. ledna nejstarším vánočním svátkem; podobně jako velikonoční noci i tomuto křesťanskému termínu připadala 40denní přípravná doba. Příprava trvala 8 týdnů (sobota nemohla být postním dnem) a začínala po 11. listopadu („Quadragesima sancti Martini“). V Římě jsou doložitelné stopy adventní liturgie v polovině 6. století v souvislosti se zimním kvatembrem.

Za Řehoře I. měly adventní charakter 4 mše nedělní a tři kvatembrové. Pozornost byla přitom směřována nikoli na příchod Krista na konci času, ale jeho příchod v těle (vtělení). V Galii bylo vlivem irských misionářů v popředí eschatologické očekávání. A. se stal dobou postu a pokání. Byla zde proto zavedena fialová liturgická barva. Ve 12. století pronikly prvky galského pojetí a. do římské liturgie; přesto zde zůstalo hlavní naladění radostné. Římské časové vymezení a-u na 4 neděle se prosazovalo jen pozvolna (např. v řecké církvi a v Miláně trvá a. stále 6 neděl).

V době a-u odpadá zpěv Gloria (ten zazní až o Vánocích), Aleluja a Te Deum zůstávají. Dny mezi 17. a 24. prosincem jsou intenzivně zaměřeny na oslavení Narození Páně, zatímco dny předcházející mají na zřeteli eschatologické pojetí příchodu Krista. Pro první období se v liturgii čtou často příběhy proroka Izajáše a o Janu Křtiteli, zatímco poslední týden před Vánocemi se pozornost upírá k novozákonním událostem předcházejícím Kristovu narození. V tu dobu se mše vyznačuje zvláštními texty v modlitbě oficia . Tzv. roráty se mohou konat ve všední dny první fáze a-u.

S dobou a-u je spojeno mnoho zvyků (adventní věnec, kalendář, barborky, roráty ad.); mnohé se vztahují často ještě k pohanským zvykům vázaným na slunovrat (např. lucky, perchty).

Od 6. století bylo v katolické církvi zakázáno v době adventní uzavírání manželství a slavení svateb. Dodnes někde svatbu v kostele v tuto dobu nelze uzavřít. V době a-u se slaví svátky neposkvrněného početí P. Marie, svátek sv. Tomáše atd.

Související pojmy: → mše, → církev, → tradice, → slunovrat, → pohanství, → liturgie, → modlitba, → eschatologie, → slavnost, → křest, → misionář, → kostel, → kalendář, → svátek, → půst.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl první. Praha : Argo, 2002, 1035 s.
BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008, s. 37.

Anna Goldmanová 10.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777, Zorka Horká