Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Adorace

(z lat. adoratio, adorare = modlit se, uctívat, klanět se; latinský výraz vychází z hebrejského ad-o-ra'shim = políbení ruky) Pojem označuje:

1. v širším smyslu každý projev úcty, poklona i tvorům, andělům, světcům (tzv. venerace) a jejich ostatkům, milostným obrazům, vynikajícím lidem. Také způsob pocty prokazovaný papeži – pokleknutí a políbení nohou. Tento typ pocty pochází z východu, kde byli dříve takto uctíváni i vladaři. V církvi per adorationem (někdy bez políbení nohou) byli uctíváni i biskupové.

V užším smyslu klanění (cultus latriae), projev úcty náležející Bohu vyjadřující podřízenost, úplnou závislost. Při náboženských ritech se věřící klaní nejčastěji Bohu ukrytému v Nejsvětější Svátosti oltářní (ostensoriu, monstranci). Na Veliký pátek se provádí liturgický úkon uctívání kříže – adoratio Crucis, jímž se uctívá oltářní kříž. Dříve se ritus a. kříže prováděl i vně kostela na Květnou neděli.

2. způsob volby, zejména papežské, kde voliči projevili svůj hlas skloněním se před dotyčným kandidátem – druh volby veřejným aktem, volba per quasi-inspirationem.

3. v ikonografii slova, gesta, postoje a jiné znaky vyjadřující úctu. Adorující postava stojí nebo klečí s rukama sepjatýma, pozvednutýma nebo složenýma na prsou a označuje se jako adorant. V tomto postoji zobrazováni též donátoři díla (kostela, obrazu atd.). Nejčastěji zobrazované a.: a. Ježíška Pannou Marií (Panna Maria klečí u jeslí s Ježíškem), a. Ježíška pastýři (Narození Páně), a. Ježíška Svatými třemi králi, a. Beránka svatými a spravedlivými všech národů a všech dob.

4. přeneseně přehnaná úcta.

Související pojmy: → ikonografie, → rituál, → donátor.

L: TUMPACH, Josef a Antonín PODLAHA. Český slovník bohovědný. Praha : V. Kotrba, 1912. s. 95–97; Adoration. In: gluedideas.com: Bible Encyclopedia And Spiritual Dictionary, Volume 1 [on-line]. Samuel Fallows, 1922. [cit. 2013-2-17]. Přístup z: [1]; RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2005. 500 s.

Anna Goldmanová 19.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777