Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Abstrakce

(z lat. abstractus = odtažitý, nehmatatelný)

1. označuje okamžik procesu poznávání při přechodu od smyslového k pojmově teoretickému osvojení skutečnosti. Při tomto myšlenkovém procesu dochází k odlučování odlišností a zvláštností a zjišťují se obecné, podstatné vlastnosti a vztahy nebo se odděleně zkoumá jedna stránka, vlastnost nebo vztah v rámci jednoho pojmu či představy a zanedbávají se stránky ostatní; forma poznání na tom založená. A. umožňuje hlubší poznání objektivní reality, její podstaty a procesů; vyžaduje vzdálení smyslově konkrétnímu. Poznávací proces probíhá od konkrétního k abstraktnímu a vede k lepšímu pochopení konkrétního.

2. výsledek tohoto procesu – pojem nebo model. V pojmu je vjem redukován na podstatné, např. jako → a. generalizující (jsou vyzvednuty společné vlastnosti, př. dům, strom), → a. izolující (vlastnosti jsou odlučovány, př. plasticita, rychlost), → a. idealizující (tvoří se idealizující prostředí, př. hmotný bod).

3. neodborně s vedlejším významem nemožnosti, neskutečnosti – něco neskutečného, neživotného, od skutečnosti vzdáleného, neexistujícího.

Ve výtvarném umění je a-í. míněn okamžik procesu uměleckého zevšeobecnění nebo odchylka mezi zobrazením a skutečností přisvojovanou běžnou zkušeností, vědeckými poznatky i jinými způsoby. Tato odchylka, výtvarná a., se týká tvarosloví a je jednou z nezbytných podmínek uměleckého přisvojení a také jednou z podmínek sdělnosti i zrakové, myšlenkové a citové působivosti. V tomto smyslu podléhá výtvarné a-i. celé výtvarné umění bez ohledu na jednotlivé názorové proudy, neboť vždy zůstává ve sféře smyslového sdělení ať už se blíží zrakové zkušenosti předmětného světa (realismus, verismus, trompe lóeil) nebo se od ní vzdaluje (ornament, abstraktní umění). Výtvarnou a. je např. dvojrozměrnost obrazu a grafického listu, tvarová a prostorová redukce v reliéfu, obrys tvaru a jeho plošné nebo lineární podání, barevnost a světlo, druhy perspektiv, zkratka, kompozice a další prvky výtvarného tvarosloví podílející se na realizaci uměleckého odrazu skutečnosti.

Související pojmy: → umění abstraktní, → ornament, → perspektiva, → pojem, → model, → reliéf, → trompe lóeil, → verismus, → realismus.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 7–8. ISBN 8020006095; KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 18.; SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria Publishing, 1994, 939 s. ISBN 808560518x; ALSCHER, Ludger. Lexikon der Kunst: Architektur, bildende Kunst, angewandte Kunst, industrieformgestaltung, Kunsttheorie. Band I., A-F. Leipzig: VEB E.A. Seemann Verlag, 1976, s.68.

Anna Goldmanová 24.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777