Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Ústav dějin umění AV ČR

Počátky Ú.d.u. AV ČR sahají do roku 1953, kdy byl založen Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV, později Ústav pro teorii a dějiny umění; současný název nese od roku 1992. Ú.d.u. AV ČR se hlásí k odkazu České akademie pro vědy, slovesnost a umění založené roku 1893 J. Hlávkou, konkrétně k Archeologické komisi, která měla v programu vědecké zkoumání a ochranu uměleckých, historických, písemných a slovesných památek, jejich soupis a publikování. Ústav navazuje na činnost komise svojí prací na Soupisu uměleckých památek v Českých zemích.

Hlavním úkolem Ústavu bylo zajistit vědecký výzkum v oboru dějin a teorie umění. Výsledky práce byly postupně prezentovány v mnohasvazkové publikaci Dějiny českého výtvarného umění a dalších knihách, výstavních katalozích a odborných časopisech, především v ústavním periodiku Umění (založeno roku 1953). Spolu se založením ústavu byla založena knihovna, bibliografie, fototéka s fotoateliérem a oddělení dokumentace. Historie ústavu je zachycena v publikaci Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003 (Fifty Years of the Institute of Art History); jeho činnost od roku 1990 je průběžně zveřejňována ve výročních zprávách. Ředitelem je V. Lahoda.

Výzkumná oddělení jsou rozdělena na:

  • Umění středověku,
  • Umění raného novověku,
  • Umění 19.–20. stol. teorie umění a estetiky,
  • Uměleckohistorická topografie,
  • Oddělení dokumentace.

Ú.d.u. AV ČR provozuje nakladatelství Artefaktum, které bylo založeno roku 1994, aby ústav mohl publikovat výsledky svého výzkumu. Vychází zde práce monografického i tematického charakteru, konferenční a jubilejní sborníky, a to v edičních řadách:

  • Opera minora historiae artium (krátké monografické studie),
  • Fontes historiae artium (písemných prameny, historické soupisy památek),
  • Monumenta Bohemiae et Moraviae (studie o vybraných památkách),
  • Epigraphica & Sepulcralia (sborník epigrafických a sepulkrálních studií),
  • Epigraphica & Sepulcralia Monographica (samostatné oborově zaměřené knižní tituly).

Periodicky vychází bulletin Studia Rudolphina (zaměřen na dobu Rudolfa II.). Svou publikační činnost koordinuje Nakladatelství Artefactum s nakladatelstvím Academia.

Mezi aktivity Ú.d.u. AV ČR patří mj. i podíl na zahraničních výzkumných projektech.

Související pojmy: → dějiny umění, → komise, → program, → fototéka, → knihovna, → bibliografie, → zpráva výroční, → časopis, → publikace, → archeologie, → estetika, → teorie umění, → topografie, → nakladatelství, → sborník, → bulletin, → epigrafika.

L:
udu.cas.cz [on-line]. Ústav dějin umění Akademie věd ČR: Praha 1, © 2008–2010 [cit. 2015-3-23]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 23.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Joe Angrešt, Zofka777