Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Ústav, Národní památkový

Ú.N.p. (NPÚ) je státní příspěvková organizace s celostátní působností. Zárodek ústavu vznikl v roce 1958, kdy bylo založeno Středisko památkové péče a ochrany přírody v Praze i v krajích; v roce 1991 se oddělila ochrana přírody; roku 2003 splynuly všechny odborné organizace státní památkové ústavy v Národní památkový ústav.

Ú.N.p. se zabývá dvěma základními oblastmi:

 • výzkum a vývoj v památkové péči,
 • péče o zpřístupněné kulturní památky (státní hrady a zámky) a metodická podpora vlastníkům zpřístupněných památek.

Konkrétně ú.N.p.:

 • zajišťuje vědecký základní a aplikovaný výzkum; výsledky šíří publikační činností, výukou, konferencemi a využívá je při přípravě hradozámeckých instalací a výstav,
 • vydává odborné metodiky a metodická vyjádření,
 • zabezpečuje odbornou a metodickou činnost,
 • sleduje provádění péče o památkový fond dává návrhy na odstranění zjištěných závad majitelům i orgánům státní správy,
 • zajišťuje poradenské služby vlastníkům památek,
 • vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých památek,
 • sleduje, navrhuje a vyhodnocuje technologické způsoby oprav kulturních památek,
 • ošetřuje, využívá, spravuje a doplňuje dokumentační sbírky a informační fondy obsahující všemožnou dokumentaci k evidovaným i neevidovaným památkám; zpracovává písemnou a fotografickou dokumentaci mobiliárních fondů ve správě pracovišť ú.N.p. a tuto dokumentaci zpřístupňuje oprávněným osobám k nahlédnutí,
 • provádí koncepční i operativní činnosti směřující k záchraně ohrožených kulturních památek, zpracovává podklady pro celostátně jednotný Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek, viz → databáze MonumNet,
 • realizuje záchranné archeologické výzkumy na objektech ve správě ú.N.p. a investiční záchranné výzkumy pro další vybrané akce; zpracovává, dokumentuje a eviduje archeologické nálezy,
 • vyjadřuje se k žádostem k návrhům na prohlášení věcí (nemovitých i movitých) za kulturní památky nebo ke správním řízením o zrušení prohlášení věci za kulturní památku; připravuje dokumentaci pro návrhy kulturních památek a památkových území k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO; připravuje návrhy na prohlášení městských a vesnických památkových rezervací a zón a ochranných pásem,
 • zajišťuje rozsáhlé činnosti spojené se správou a prezentací památkových objektů, včetně evidence a pohybu mobiliářů na těchto objektech,
 • připravuje speciální akce a mediální kampaně (př. Letní škola památkové technologie, Industriální stopy, Barokní socha v krajině), přednáškové cykly pro veřejnost,
 • spolupracuje s vysokými školami, nestátními neziskovými organizacemi, kraji.

Významný úkol ú.N.p. je publikační činnost: vydává odborné studie (př. Průzkumy památek, Památky středních Čech), propagační materiály pro zájemce o památky v nichž prezentuje odborné poznatky z oblasti památkové péče, vydává časopisy (např. Zprávy památkové péče, Staletá Praha, Průzkumy památek, Památky středních Čech, Monumentorum Custos), sborníky (př. Památková péče na Moravě, sborník pracoviště v Liberci, v Kroměříži ad.).

Ú.N.p. se člení na několik organizačních celků:

 • generální ředitelství v Praze řídí celkovou činnost ú.N.p.,
 • územní památkové správy v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě ú.N.p.,
 • územní odborná pracoviště v jednotlivých krajích zajišťují úkoly státní památkové.

Ú.N.p. jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Související pojmy: → publikace, → konference, → sborník, → péče památková, → památka kulturní, → časopis, → organizace nezisková, → organizace příspěvková, → prezentace, → popularizace ,→ kampaň mediální, → rezervace vesnická, památková, → zóna vesnická, památková, → rezervace městská, památková, → zóna městská, památková, → výzkum archeologický, → fond mobiliární, → mobiliář, → hrad, → zámek, → pásmo ochranné, → Seznam světového dědictví UNESCO, → instalace, → metodika, → výstava, → seznam kulturních památek ČR, Ústřední, → Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek.

L:
npu.cz [on-line]. Národní památkový ústav: Praha 1, © 2003–14 [cit. 2014-6-13]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 14.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, MONUDET, Zofka777